Skip to main content

ŚB 9.2.4

Devanagari

एकदा प्राविशद् गोष्ठं शार्दूलो निशि वर्षति ।
शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्व्रजे ॥ ४ ॥

Text

ekadā prāviśad goṣṭhaṁ
śārdūlo niśi varṣati
śayānā gāva utthāya
bhītās tā babhramur vraje

Synonyms

ekadā — once upon a time; prāviśat — entered; goṣṭham — the land of the cowshed; śārdūlaḥ — a tiger; niśi — at night; varṣati — while it was raining; śayānāḥ — lying down; gāvaḥ — cows; utthāya — getting up; bhītāḥ — fearing; tāḥ — all of them; babhramuḥ — scattered here and there; vraje — in the land surrounding the cowshed.

Translation

Once at night, while it was raining, a tiger entered the land of the cowshed. Upon seeing the tiger, all the cows, who were lying down, got up in fear and scattered here and there on the land.