Skip to main content

ŚB 9.15.32

Devanagari

द‍ृष्ट्वा स्वसैन्यं रुधिरौघकर्दमे
रणाजिरे रामकुठारसायकै: ।
विवृक्णवर्मध्वजचापविग्रहं
निपातितं हैहय आपतद् रुषा ॥ ३२ ॥

Text

dṛṣṭvā sva-sainyaṁ rudhiraugha-kardame
raṇājire rāma-kuṭhāra-sāyakaiḥ
vivṛkṇa-varma-dhvaja-cāpa-vigrahaṁ
nipātitaṁ haihaya āpatad ruṣā

Synonyms

dṛṣṭvā — by seeing; sva-sainyam — his own soldiers; rudhira-ogha-kardame — which had become muddy due to the flow of blood; raṇa-ajire — on the battlefield; rāma-kuṭhāra — by the axe of Lord Paraśurāma; sāyakaiḥ — and by the arrows; vivṛkṇa — scattered; varma — the shields; dhvaja — the flags; cāpa — bows; vigraham — the bodies; nipātitam — fallen; haihayaḥ — Kārtavīryārjuna; āpatat — forcefully came there; ruṣā — being very angry.

Translation

By manipulating his axe and arrows, Lord Paraśurāma cut to pieces the shields, flags, bows and bodies of Kārtavīryārjuna’s soldiers, who fell on the battlefield, muddying the ground with their blood. Seeing these reverses, Kārtavīryārjuna, infuriated, rushed to the battlefield.