Skip to main content

ŚB 8.24.27

Devanagari

नूनं त्वं भगवान् साक्षाद्धरिर्नारायणोऽव्यय: ।
अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसाम् ॥ २७ ॥

Text

nūnaṁ tvaṁ bhagavān sākṣād
dharir nārāyaṇo ’vyayaḥ
anugrahāya bhūtānāṁ
dhatse rūpaṁ jalaukasām

Synonyms

nūnam — certainly; tvam — You (are); bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; sākṣāt — directly; hariḥ — the Lord; nārāyaṇaḥ — the Personality of Godhead; avyayaḥ — inexhaustible; anugrahāya — to show mercy; bhūtānām — to all living entities; dhatse — You have assumed; rūpam — a form; jala-okasām — like an aquatic.

Translation

My Lord, You are certainly the inexhaustible Supreme Personality of Godhead, Nārāyaṇa, Śrī Hari. It is to show Your mercy to the living entities that You have now assumed the form of an aquatic.