Skip to main content

ŚB 8.21.29

Devanagari

पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयासुर ।
द्वाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय ॥ २९ ॥

Text

padāni trīṇi dattāni
bhūmer mahyaṁ tvayāsura
dvābhyāṁ krāntā mahī sarvā
tṛtīyam upakalpaya

Synonyms

padāni — footsteps; trīṇi — three; dattāni — have been given; bhūmeḥ — of land; mahyam — unto Me; tvayā — by you; asura — O King of the demons; dvābhyām — by two steps; krāntā — have been occupied; mahī — all the land; sarvā — completely; tṛtīyam — for the third step; upakalpaya — now find the means.

Translation

O King of the demons, you have promised to give Me three steps of land, but I have occupied the entire universe with two steps. Now think about where I should put My third.