Skip to main content

ŚB 8.11.14

Devanagari

स सिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रंहसा ।
जत्रावताडयच्छक्रं गजं च सुमहाबल: ॥ १४ ॥

Text

sa siṁha-vāha āsādya
gadām udyamya raṁhasā
jatrāv atāḍayac chakraṁ
gajaṁ ca sumahā-balaḥ

Synonyms

saḥ — Jambhāsura; siṁha-vāhaḥ — being carried by a lion; āsādya — coming before King Indra; gadām — his club; udyamya — taking up; raṁhasā — with great force; jatrau — on the base of the neck; atāḍayat — hit; śakram — Indra; gajam ca — as well as his elephant; su-mahā-balaḥ — the greatly powerful Jambhāsura.

Translation

The greatly powerful Jambhāsura, carried by a lion, approached Indra and forcefully struck him on the shoulder with his club. He also struck Indra’s elephant.