Skip to main content

ŚB 7.2.20

Devanagari

श्रीहिरण्यकशिपुरुवाच
अम्बाम्ब हे वधू: पुत्रा वीरं मार्हथ शोचितुम् ।
रिपोरभिमुखे श्लाघ्य: शूराणां वध ईप्सित: ॥ २० ॥

Text

śrī-hiraṇyakaśipur uvāca
ambāmba he vadhūḥ putrā
vīraṁ mārhatha śocitum
ripor abhimukhe ślāghyaḥ
śūrāṇāṁ vadha īpsitaḥ

Synonyms

śrī-hiraṇyakaśipuḥ uvāca — Hiraṇyakaśipu said; amba amba — my mother, my mother; he — O; vadhūḥ — my sister-in-law; putrāḥ — O sons of my brother; vīram — the hero; — not; arhatha — you deserve; śocitum — to lament about; ripoḥ — of the enemy; abhimukhe — in front; ślāghyaḥ — glorious; śūrāṇām — of those who are actually great; vadhaḥ — killing; īpsitaḥ — desired.

Translation

Hiraṇyakaśipu said: My dear mother, sister-in-law and nephews, you should not lament for the death of the great hero, for a hero’s death in front of his enemy is glorious and desirable.