Skip to main content

ŚB 7.2.1

Devanagari

श्रीनारद उवाच
भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना ।
हिरण्यकशिपू राजन् पर्यतप्यद्रुषा शुचा ॥ १ ॥

Text

śrī-nārada uvāca
bhrātary evaṁ vinihate
hariṇā kroḍa-mūrtinā
hiraṇyakaśipū rājan
paryatapyad ruṣā śucā

Synonyms

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni said; bhrātari — when the brother (Hiraṇyākṣa); evam — thus; vinihate — was killed; hariṇā — by Hari; kroḍa-mūrtinā — in the form of the boar, Varāha; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; rājan — O King; paryatapyat — was afflicted; ruṣā — by anger; śucā — by grief.

Translation

Śrī Nārada Muni said: My dear King Yudhiṣṭhira, when Lord Viṣṇu, in the form of Varāha, the boar, killed Hiraṇyākṣa, Hiraṇyākṣa’s brother Hiraṇyakaśipu was extremely angry and began to lament.

Purport

Yudhiṣṭhira had inquired from Nārada Muni why Hiraṇyakaśipu was so envious of his own son Prahlāda. Nārada Muni began narrating the story by explaining how Hiraṇyakaśipu had become a staunch enemy of Lord Viṣṇu.