Skip to main content

ŚB 6.19.22

Devanagari

श्वोभूतेऽप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत् ।
पय:श‍ृतेन जुहुयाच्चरुणा सह सर्पिषा ।
पाकयज्ञविधानेन द्वादशैवाहुती: पति: ॥ २२ ॥

Text

śvo-bhūte ’pa upaspṛśya
kṛṣṇam abhyarcya pūrvavat
payaḥ-śṛtena juhuyāc
caruṇā saha sarpiṣā
pāka-yajña-vidhānena
dvādaśaivāhutīḥ patiḥ

Synonyms

śvaḥ-bhūte — on the following morning; apaḥ — water; upaspṛśya — contacting; kṛṣṇam — Lord Kṛṣṇa; abhyarcya — worshiping; pūrva-vat — as previously; payaḥ-śṛtena — with boiled milk; juhuyāt — one should offer; caruṇā — with an offering of sweetrice; saha — with; sarpiṣā — ghee; pāka-yajña-vidhānena — according to the injunctions of the Gṛhya-sūtras; dvādaśa — twelve; eva — indeed; āhutīḥ — oblations; patiḥ — the husband.

Translation

On the morning of the next day, one should wash oneself, and after worshiping Lord Kṛṣṇa as before, one should cook as one cooks for festivals as stated in the Gṛhya-sūtras. Sweetrice should be cooked with ghee, and with this preparation the husband should offer oblations to the fire twelve times.