Skip to main content

ŚB 6.14.49

Devanagari

ततो नृपान्त: पुरवर्तिनो जना
नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् ।
आगत्य तुल्यव्यसना: सुदु:खिता-
स्ताश्च व्यलीकं रुरुदु: कृतागस: ॥ ४९ ॥

Text

tato nṛpāntaḥpura-vartino janā
narāś ca nāryaś ca niśamya rodanam
āgatya tulya-vyasanāḥ suduḥkhitās
tāś ca vyalīkaṁ ruruduḥ kṛtāgasaḥ

Synonyms

tataḥ — thereafter; nṛpa — O King; antaḥpura-vartinaḥ — the inhabitants of the palace; janāḥ — all the people; narāḥ — the men; ca — and; nāryaḥ — the women; ca — also; niśamya — hearing; rodanam — loud crying; āgatya — coming; tulya-vyasanāḥ — being equally aggrieved; su-duḥkhitāḥ — very greatly lamenting; tāḥ — they; ca — and; vyalīkam — pretentiously; ruruduḥ — cried; kṛta-āgasaḥ — who had committed the offense (by giving the poison).

Translation

O King Parīkṣit, hearing the loud crying, all the inhabitants of the palace came, both men and women. Being equally aggrieved, they also began to cry. The queens who had administered the poison also cried pretentiously, knowing full well their offense.