Skip to main content

ŚB 6.14.42

Devanagari

एवं सन्दह्यमानानां सपत्‍न्या: पुत्रसम्पदा ।
राज्ञोऽसम्मतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत् ॥ ४२ ॥

Text

evaṁ sandahyamānānāṁ
sapatnyāḥ putra-sampadā
rājño ’sammata-vṛttīnāṁ
vidveṣo balavān abhūt

Synonyms

evam — thus; sandahyamānānām — of the queens, who were constantly burning in lamentation; sapatnyāḥ — of the co-wife Kṛtadyuti; putra-sampadā — due to the opulence of a son; rājñaḥ — by the King; asammata-vṛttīnām — not being very much favored; vidveṣaḥ — envy; balavān — very strong; abhūt — became.

Translation

Śrī Śukadeva Gosvāmī continued: Being neglected by their husband and seeing Kṛtadyuti’s opulence in possessing a son, Kṛtadyuti’s co-wives always burned in envy, which became extremely strong.