Skip to main content

ŚB 5.21.5

Devanagari

यदा वृश्चिकादिषु पञ्चसु वर्तते तदाहोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति ॥ ५ ॥

Text

yadā vṛścikādiṣu pañcasu vartate tadāho-rātrāṇi viparyayāṇi bhavanti.

Synonyms

yadā — when; vṛścika-ādiṣu — headed by Vṛścika (Scorpio); pañcasu — five; vartate — remains; tadā — at that time; ahaḥ-rātrāṇi — the days and nights; viparyayāṇi — the opposite (the duration of the day decreases, and that of night increases); bhavanti — are.

Translation

When the sun passes through the five signs beginning with Vṛścika [Scorpio], the duration of the days decreases [until Capricorn], and then gradually it increases month after month, until day and night become equal [in Aries].