Skip to main content

ŚB 5.17.10

Devanagari

अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितर: शतश: ॥ १० ॥

Text

anye ca nadā nadyaś ca varṣe varṣe santi bahuśo merv-ādi-giri-duhitaraḥ śataśaḥ.

Synonyms

anye — many others; ca — also; nadāḥ — rivers; nadyaḥ — small rivers; ca — and; varṣe varṣe — in each tract of land; santi — are; bahuśaḥ — of many varieties; meru-ādi-giri-duhitaraḥ — daughters of the mountains beginning with Meru; śataśaḥ — in the hundreds.

Translation

Many other rivers, both big and small, flow from the top of Mount Meru. These rivers are like daughters of the mountain, and they flow to the various tracts of land in hundreds of branches.