Skip to main content

ŚB 4.19.41

Devanagari

विप्रा: सत्याशिषस्तुष्टा: श्रद्धया लब्धदक्षिणा: ।
आशिषो युयुजु: क्षत्तरादिराजाय सत्कृता: ॥ ४१ ॥

Text

viprāḥ satyāśiṣas tuṣṭāḥ
śraddhayā labdha-dakṣiṇāḥ
āśiṣo yuyujuḥ kṣattar
ādi-rājāya sat-kṛtāḥ

Synonyms

viprāḥ — all the brāhmaṇas; satya — true; āśiṣaḥ — whose benedictions; tuṣṭāḥ — being very satisfied; śraddhayā — with great respect; labdha-dakṣiṇāḥ — who obtained rewards; āśiṣaḥ — benedictions; yuyujuḥ — offered; kṣattaḥ — O Vidura; ādi-rājāya — upon the original king; sat-kṛtāḥ — being honored.

Translation

With great respect, the original king, Pṛthu, offered all kinds of rewards to the brāhmaṇas present at the sacrifice. Since all these brāhmaṇas were very much satisfied, they gave their heartfelt blessings to the King.