Skip to main content

ŚB 4.19.17

Devanagari

सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तर्हित: स्वराट् ।
वीर: स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान् ॥ १७ ॥

Text

so ’śvaṁ rūpaṁ ca tad dhitvā
tasmā antarhitaḥ svarāṭ
vīraḥ sva-paśum ādāya
pitur yajñam upeyivān

Synonyms

saḥ — King Indra; aśvam — the horse; rūpam — the false dress of a saintly person; ca — also; tat — that; hitvā — giving up; tasmai — for him; antarhitaḥ — disappeared; sva-rāṭ — Indra; vīraḥ — the great hero; sva-paśum — his animal; ādāya — having taken; pituḥ — of his father; yajñam — to the sacrifice; upeyivān — he came back.

Translation

When Indra saw that the son of Pṛthu was chasing him, he immediately abandoned his false dress and left the horse. Indeed, he disappeared from that very spot, and the great hero, the son of Mahārāja Pṛthu, returned the horse to his father’s sacrificial arena.