Skip to main content

ŚB 4.10.24

Devanagari

ववृषू रुधिरौघासृक्पूयविण्मूत्रमेदस: ।
निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यग्रतोऽनघ ॥ २४ ॥

Text

vavṛṣū rudhiraughāsṛk-
pūya-viṇ-mūtra-medasaḥ
nipetur gaganād asya
kabandhāny agrato ’nagha

Synonyms

vavṛṣuḥ — showered; rudhira — of blood; ogha — an inundation; asṛk — mucus; pūya — pus; viṭ — stool; mūtra — urine; medasaḥ — and marrow; nipetuḥ — began to fall; gaganāt — from the sky; asya — of Dhruva; kabandhāni — trunks of bodies; agrataḥ — in front; anagha — O faultless Vidura.

Translation

My dear faultless Vidura, in that rainfall there was blood, mucus, pus, stool, urine and marrow falling heavily before Dhruva Mahārāja, and there were trunks of bodies falling from the sky.