Skip to main content

ŚB 3.26.12

Devanagari

महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभ: ।
तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे ॥ १२ ॥

Text

mahā-bhūtāni pañcaiva
bhūr āpo ’gnir marun nabhaḥ
tan-mātrāṇi ca tāvanti
gandhādīni matāni me

Synonyms

mahā-bhūtāni — the gross elements; pañca — five; eva — exactly; bhūḥ — earth; āpaḥ — water; agniḥ — fire; marut — air; nabhaḥ — ether; tat-mātrāṇi — the subtle elements; ca — also; tāvanti — so many; gandha-ādīni — smell and so on (taste, color, touch and sound); matāni — considered; me — by Me.

Translation

There are five gross elements, namely earth, water, fire, air and ether. There are also five subtle elements: smell, taste, color, touch and sound.