Skip to main content

ŚB 3.17.26

Devanagari

स वर्षपूगानुदधौ महाबल-
श्चरन्महोर्मीञ्‍छ्वसनेरितान्मुहु: ।
मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरी-
मासेदिवांस्तात पुरीं प्रचेतस: ॥ २६ ॥

Text

sa varṣa-pūgān udadhau mahā-balaś
caran mahormīñ chvasaneritān muhuḥ
maurvyābhijaghne gadayā vibhāvarīm
āsedivāṁs tāta purīṁ pracetasaḥ

Synonyms

saḥ — he; varṣa-pūgān — for many years; udadhau — in the ocean; mahā-balaḥ — mighty; caran — moving; mahā-ūrmīn — gigantic waves; śvasana — by the wind; īritān — tossed; muhuḥ — again and again; maurvyā — iron; abhijaghne — he struck; gadayā — with his mace; vibhāvarīm — Vibhāvarī; āsedivān — reached; tāta — O dear Vidura; purīm — the capital; pracetasaḥ — of Varuṇa.

Translation

Moving about in the ocean for many, many years, the mighty Hiraṇyākṣa smote the gigantic wind-tossed waves again and again with his iron mace and reached Vibhāvarī, the capital of Varuṇa.

Purport

Varuṇa is supposed to be the predominating deity of the waters, and his capital, which is known as Vibhāvarī, is within the watery kingdom.