Skip to main content

ŚB 11.16.28

Devanagari

अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसित: ।
द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान् ॥ २८ ॥

Text

ahaṁ yugānāṁ ca kṛtaṁ
dhīrāṇāṁ devalo ’sitaḥ
dvaipāyano ’smi vyāsānāṁ
kavīnāṁ kāvya ātmavān

Synonyms

aham — I am; yugānām — among ages; ca — also; kṛtam — Satya-yuga; dhīrāṇām — among steady sages; devalaḥ — Devala; asitaḥ — Asita; dvaipāyanaḥ — Kṛṣṇa Dvaipāyana; asmi — I am; vyāsānām — among the editors of the Vedas; kavīnām — among learned scholars; kāvyaḥ — Śukrācārya; ātma-vān — learned in spiritual science.

Translation

Among ages I am the Satya-yuga, the age of truth, and among steady sages I am Devala and Asita. Among those who have divided the Vedas I am Kṛṣṇa Dvaipāyana Vedavyāsa, and among learned scholars I am Śukrācārya, the knower of spiritual science.