Skip to main content

ŚB 11.16.17

Devanagari

ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुम् ।
तपतां द्युमतां सूर्यं मनुष्याणां च भूपतिम् ॥ १७ ॥

Text

airāvataṁ gajendrāṇāṁ
yādasāṁ varuṇaṁ prabhum
tapatāṁ dyumatāṁ sūryaṁ
manuṣyāṇāṁ ca bhū-patim

Synonyms

airāvatam — the elephant Airāvata; gaja-indrāṇām — among lordly elephants; yādasām — among aquatics; varuṇam — Varuṇa; prabhum — the lord of seas; tapatām — among things that heat; dyu-matām — among things that illuminate; sūryam — I am the sun; manuṣyāṇām — among human beings; ca — also; bhū-patim — the king.

Translation

I am Airāvata among lordly elephants, and among aquatics I am Varuṇa, the lord of the seas. Among all things that heat and illuminate I am the sun, and among human beings I am the king.

Purport

It is significant to know that Lord Kṛṣṇa is represented within this universe by the lord or supreme in all categories. No one can be as aristocratic and perfect as Śrī Kṛṣṇa, nor can anyone estimate the glories of Śrī Kṛṣṇa. Lord Kṛṣṇa is without doubt the Supreme Personality of Godhead.