Skip to main content

ŚB 10.87.45

Devanagari

श्रीशुक उवाच
एवं स ऋषिणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् ।
पूर्ण: श्रुतधरो राजन्नाह वीरव्रतो मुनि: ॥ ४५ ॥

Text

śrī-śuka uvāca
evaṁ sa ṛṣiṇādiṣṭaṁ
gṛhītvā śraddhayātmavān
pūrṇaḥ śruta-dharo rājann
āha vīra-vrato muniḥ

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; evam — in this manner; saḥ — he (Nārada); ṛṣiṇā — by the sage (Śrī Nārāyaṇa Ṛṣi); ādiṣṭam — ordered; gṛhītvā — accepting; śraddhayā — faithfully; ātma-vān — self-possessed; pūrṇaḥ — successful in all his purposes; śruta — upon what he had heard; dharaḥ — meditating; rājan — O King (Parīkṣit); āha — said; vīra — like that of a heroic kṣatriya; vrataḥ — whose vow; muniḥ — the sage.

Translation

Śukadeva Gosvāmī said: When Śrī Nārāyaṇa Ṛṣi ordered him in this way, the self-possessed sage Nārada, whose vow is as heroic as a warrior’s, accepted the command with firm faith. Now successful in all his purposes, he thought about what he had heard, O King, and replied to the Lord as follows.