Skip to main content

ŚB 10.83.33

Devanagari

दारुकश्चोदयामास काञ्चनोपस्करं रथम् ।
मिषतां भूभुजां राज्ञि मृगाणां मृगराडिव ॥ ३३ ॥

Text

dārukaś codayām āsa
kāñcanopaskaraṁ ratham
miṣatāṁ bhū-bhujāṁ rājñi
mṛgāṇāṁ mṛga-rāḍ iva

Synonyms

dārukaḥ — Dāruka (Lord Kṛṣṇa’s chariot driver); codayām āsa — drove; kāñcana — golden; upaskaram — whose trimmings; ratham — the chariot; miṣatām — as they watched; bhū-bhujām — the kings; rājñi — O Queen; mṛgāṇām — animals; mṛga-rāṭ — the king of animals, the lion; iva — as if.

Translation

Dāruka drove the Lord’s gold-trimmed chariot as the kings looked on, O Queen, like small animals helplessly watching a lion.