Skip to main content

ŚB 10.67.24

Devanagari

स बाहू तालसङ्काशौ मुष्टीकृत्य कपीश्वर: ।
आसाद्य रोहिणीपुत्रं ताभ्यां वक्षस्यरूरुजत् ॥ २४ ॥

Text

sa bāhū tāla-saṅkāśau
muṣṭī-kṛtya kapīśvaraḥ
āsādya rohiṇī-putraṁ
tābhyāṁ vakṣasy arūrujat

Synonyms

saḥ — he; bāhū — both his arms; tāla — palm trees; saṅkāśau — as big as; muṣṭī — into fists; kṛtya — making; kapi — of apes; īśvaraḥ — the most powerful; āsādya — confronting; rohiṇī-putram — the son of Rohiṇī, Balarāma; tābhyām — with them; vakṣasi — upon His chest; arūrujat — he beat.

Translation

Dvivida, the most powerful of apes, now clenched his fists at the end of his palm-tree-sized arms, came before Lord Balarāma and beat his fists against the Lord’s body.