Skip to main content

ŚB 10.64.12

Devanagari

यावत्य: सिकता भूमेर्यावत्यो दिवि तारका: ।
यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददं स्म गा: ॥ १२ ॥

Text

yāvatyaḥ sikatā bhūmer
yāvatyo divi tārakāḥ
yāvatyo varṣa-dhārāś ca
tāvatīr adadaṁ sma gāḥ

Synonyms

yāvatyaḥ — as many; sikatāḥ — grains of sand; bhūmeḥ — belonging to the earth; yāvatyaḥ — as many; divi — in the sky; tārakāḥ — stars; yāvatyaḥ — as many; varṣa — of a rainfall; dhārāḥ — drops; ca — and; tāvatīḥ — that many; adadam — I gave; sma — indeed; gāḥ — cows.

Translation

I gave in charity as many cows as there are grains of sand on the earth, stars in the heavens, or drops in a rain shower.

Purport

The idea here is that the King gave innumerable cows in charity.