Skip to main content

ŚB 10.63.19

Devanagari

तानि चिच्छेद भगवान् धनूंषि युगपद्धरि: ।
सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा शङ्खमपूरयत् ॥ १९ ॥

Text

tāni ciccheda bhagavān
dhanūṁsi yugapad dhariḥ
sārathiṁ ratham aśvāṁś ca
hatvā śaṅkham apūrayat

Synonyms

tāni — these; ciccheda — split; bhagavān — the Supreme Lord; dhanūṁsi — bows; yugapat — all at once; hariḥ — Śrī Kṛṣṇa; sārathim — the chariot driver; ratham — the chariot; aśvān — the horses; ca — and; hatvā — after hitting; śaṅkham — His conchshell; apūrayat — He filled.

Translation

Lord Śrī Hari split every one of Bāṇāsura’s bows simultaneously, and also struck down his chariot driver, chariot and horses. The Lord then sounded His conchshell.