Skip to main content

ŚB 10.54.27

Devanagari

अष्टभिश्चतुरो वाहान् द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभि: ।
स चान्यद्धनुराधाय कृष्णं विव्याध पञ्चभि: ॥ २७ ॥

Text

aṣṭabhiś caturo vāhān
dvābhyāṁ sūtaṁ dhvajaṁ tribhiḥ
sa cānyad dhanur ādhāya
kṛṣṇaṁ vivyādha pañcabhiḥ

Synonyms

aṣṭabhiḥ — with eight (arrows); caturaḥ — the four; vāhān — horses; dvābhyām — with two; sūtam — the chariot driver; dhvajam — the flagpole; tribhiḥ — with three; saḥ — he, Rukmī; ca — and; anyat — another; dhanuḥ — bow; ādhāya — taking up; kṛṣṇam — Kṛṣṇa; vivyādha — pierced; pañcabhiḥ — with five.

Translation

The Lord struck Rukmī’s four horses with eight arrows, his chariot driver with two, and the chariot’s flag with three. Rukmī grabbed another bow and struck Lord Kṛṣṇa with five arrows.