Skip to main content

ŚB 10.53.7

Devanagari

राजा स कुण्डिनपति: पुत्रस्‍नेहवशानुग: ।
शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन् कर्माण्यकारयत् ॥ ७ ॥

Text

rājā sa kuṇḍina-patiḥ
putra-sneha-vaśānugaḥ
śiśupālāya svāṁ kanyāṁ
dāsyan karmāṇy akārayat

Synonyms

rājā — the king; saḥ — he, Bhīṣmaka; kuṇḍina-patiḥ — master of Kuṇḍina; putra — for his son; sneha — of affection; vaśa — the control; anugaḥ — obeying; śiśupālāya — to Śiśupāla; svām — his; kanyām — daughter; dāsyan — being about to give; karmāṇi — the required duties; akārayat — he had done.

Translation

King Bhīṣmaka, the master of Kuṇḍina, having succumbed to the sway of affection for his son, was about to give his daughter to Śiśupāla. The King saw to all the required preparations.

Purport

Śrīla Śrīdhara Svāmī points out in this connection that King Bhīṣmaka had no particular liking for Śiśupāla but rather acted out of attachment for his son Rukmī.