Skip to main content

ŚB 10.44.6

Devanagari

तद् बलाबलवद्युद्धं समेता: सर्वयोषित: । ऊचु: परस्परं राजन् सानुकम्पा वरूथश: ॥ ६ ॥

Text

tad balābalavad yuddhaṁ
sametāḥ sarva-yoṣitaḥ
ūcuḥ parasparaṁ rājan
sānukampā varūthaśaḥ

Synonyms

tat — that; bala-abala — the strong and the weak; vat — involving; yuddham — fight; sametāḥ — assembled; sarva — all; yoṣitaḥ — the women; ūcuḥ — said; parasparam — to one another; rājan — O King (Parīkṣit); sa-anukampāḥ — feeling compassion; varūthaśaḥ — in groups.

Translation

My dear King, all the women present, considering the match an unfair fight between the strong and the weak, felt extreme anxiety due to compassion. They assembled in groups around the arena and spoke to one another as follows.