Skip to main content

ŚB 10.43.35

Devanagari

तस्माद् राज्ञ: प्रियं यूयं वयं च करवाम हे । भूतानि न: प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृप: ॥ ३५ ॥

Text

tasmād rājñaḥ priyaṁ yūyaṁ
vayaṁ ca karavāma he
bhūtāni naḥ prasīdanti
sarva-bhūta-mayo nṛpaḥ

Synonyms

tasmāt — therefore; rājñaḥ — the King’s; priyam — pleasure; yūyam — You two; vayam — we; ca — also; karavāma he — let us do; bhūtāni — all living beings; naḥ — with us; prasīdanti — will be satisfied; sarva-bhūta — all beings; mayaḥ — comprising; nṛpaḥ — the king.

Translation

Therefore let’s do what the King wants. Everyone will be pleased with us, for the king embodies all living beings.