Skip to main content

ŚB 10.41.15

Devanagari

आपस्तेऽङ्‌घ्य्रवनेजन्यस्त्रींल्लोकान् शुचयोऽपुनन् ।
शिरसाधत्त या: शर्व: स्वर्याता: सगरात्मजा: ॥ १५ ॥

Text

āpas te ’ṅghry-avanejanyas
trīḻ lokān śucayo ’punan
śirasādhatta yāḥ śarvaḥ
svar yātāḥ sagarātmajāḥ

Synonyms

āpaḥ — the water (namely, the river Ganges); te — Your; aṅghri — of the feet; avanejanyaḥ — coming from the bathing; trīn — the three; lokān — worlds; śucayaḥ — being purely spiritual; apunan — has purified; śirasā — on his head; ādhatta — has taken; yāḥ — which; śarvaḥ — Lord Śiva; svaḥ — to heaven; yātāḥ — went; sagara-ātmajāḥ — the sons of King Sagara.

Translation

The water of the river Ganges has purified the three worlds, having become transcendental by bathing Your feet. Lord Śiva accepted that water on his head, and by that water’s grace the sons of King Sagara attained to heaven.