Skip to main content

ŚB 10.4.44

Devanagari

सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान् ।
कामरूपधरान् दिक्षु दानवान् गृहमाविशत् ॥ ४४ ॥

Text

sandiśya sādhu-lokasya
kadane kadana-priyān
kāma-rūpa-dharān dikṣu
dānavān gṛham āviśat

Synonyms

sandiśya — after giving permission; sādhu-lokasya — of the saintly persons; kadane — in persecution; kadana-priyān — to the demons, who were very expert at persecuting others; kāma-rūpa-dharān — who could assume any form, according to their own desire; dikṣu — in all directions; dānavān — to the demons; gṛham āviśat — Kaṁsa entered his own palace.

Translation

These demons, the followers of Kaṁsa, were expert at persecuting others, especially the Vaiṣṇavas, and could assume any form they desired. After giving these demons permission to go everywhere and persecute the saintly persons, Kaṁsa entered his palace.