Skip to main content

ŚB 10.39.13

Devanagari

गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य बभूवुर्व्यथिता भृशम् ।
रामकृष्णौ पुरीं नेतुमक्रूरं व्रजमागतम् ॥ १३ ॥

Text

gopyas tās tad upaśrutya
babhūvur vyathitā bhṛśam
rāma-kṛṣṇau purīṁ netum
akrūraṁ vrajam āgatam

Synonyms

gopyaḥ — the cowherd girls; tāḥ — they; tat — then; upaśrutya — hearing; babhūvuḥ — became; vyathitāḥ — distressed; bhṛśam — extremely; rāma-kṛṣṇau — Balarāma and Kṛṣṇa; purīm — to the city; netum — to take; akrūram — Akrūra; vrajam — to Vṛndāvana; āgatam — come.

Translation

When the young gopīs heard that Akrūra had come to Vraja to take Kṛṣṇa and Balarāma to the city, they became extremely distressed.