Skip to main content

ŚB 10.36.26

Devanagari

आरभ्यतां धनुर्यागश्चतुर्दश्यां यथाविधि ।
विशसन्तु पशून्मेध्यान् भूतराजाय मीढुषे ॥ २६ ॥

Text

ārabhyatāṁ dhanur-yāgaś
caturdaśyāṁ yathā-vidhi
viśasantu paśūn medhyān
bhūta-rājāya mīḍhuṣe

Synonyms

ārabhyatām — should be commenced; dhanuḥ-yāgaḥ — the bow sacrifice; caturdaśyām — on the fourteenth day of the month; yathā-vidhi — in accordance with Vedic injunctions; viśasantu — offer in sacrifice; paśūn — animals; medhyān — which are fit to be offered; bhūta-rājāya — to Lord Śiva, the lord of ghostly spirits; mīḍhuṣe — the giver of benedictions.

Translation

Commence the bow sacrifice on the Caturdaśī day in accordance with the relevant Vedic injunctions. In ritual slaughter offer the appropriate kinds of animals to the magnanimous Lord Śiva.