Skip to main content

CC Madhya 4.69

Text

daśa-vipra anna rāndhi’ kare eka stūpa
janā-pāṅca rāndhe vyañjanādi nānā sūpa

Synonyms

daśa-vipra — ten brāhmaṇas; anna — food grains; rāndhi’ — cooking; kare — do; eka stūpa — in one stack; janā-pāṅca — five brāhmaṇas; rāndhe — cook; vyañjana-ādi — vegetables; nānā — various; sūpa — liquid.

Translation

Ten brāhmaṇas cooked the food grains, and five brāhmaṇas cooked both dry and liquid vegetables.