Skip to main content

CC Madhya 16.22

Text

śrīvāsa paṇḍita-saṅge calilā mālinī
śivānanda-saṅge cale tāṅhāra gṛhiṇī

Synonyms

śrīvāsa paṇḍita-saṅge — with Śrīvāsa Paṇḍita; calilā — went; mālinī — his wife, Mālinī; śivānanda-saṅge — with Śivānanda Sena; cale — goes; tāṅhāra — his; gṛhiṇī — wife.

Translation

Śrīvāsa Paṇḍita also took his wife, Mālinī, and the wife of Śivānanda Sena also went with her husband.