Skip to main content

CC Madhya 13.112

Text

tāṇḍava-nṛtya chāḍi’ svarūpere ājñā dila
hṛdaya jāniyā svarūpa gāite lāgila

Synonyms

tāṇḍava-nṛtya chāḍi’ — giving up such devastating dancing; svarūpere — unto Svarūpa Dāmodara; ājñā dila — gave an order; hṛdaya — mind; jāniyā — knowing; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; gāite lāgila — began to sing.

Translation

After abandoning the dancing, the Lord ordered Svarūpa Dāmodara to sing. Understanding His mind, Svarūpa Dāmodara began to sing as follows.