Skip to main content

CC Madhya 1.70

Text

eta bali’ tāṇre bahu prasāda kariyā
svarūpa-gosāñire śloka dekhāila lañā

Synonyms

eta bali’ — saying this; tāṅre — unto Rūpa Gosvāmī; bahu — much; prasāda — mercy; kariyā — showing; svarūpa-gosāñire — unto Svarūpa Gosvāmī; śloka — the verse; dekhāila — showed; lañā — taking.

Translation

Saying this, Lord Caitanya Mahāprabhu bestowed various benedictions upon Rūpa Gosvāmī, and taking the verse, He later showed it to Svarūpa Gosvāmī.