Skip to main content

CC Madhya 1.38

Text

rasāmṛta-sindhu, āra vidagdha-mādhava
ujjvala-nīlamaṇi, āra lalita-mādhava

Synonyms

rasāmṛta-sindhu — the Bhakti-rasāmṛta-sindhu; āra — and; vidagdha-mādhava — the Vidagdha-mādhava; ujjvala-nīlamaṇi — the Ujjvala-nīlamaṇi; āra — and; lalita-mādhava — the Lalita-mādhava.

Translation

The books compiled by Śrī Rūpa Gosvāmī include the Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Vidagdha-mādhava, Ujjvala-nīlamaṇi and Lalita-mādhava.