Skip to main content

CC Madhya 1.232

Text

ei mata cali’ cali’ āilā śāntipure
dina pāṅca-sāta rahilā ācāryera ghare

Synonyms

ei mata — in this way; calicali’ — walking; āilā — came; śāntipure — to Śāntipura; dina pāṅca-sāta — five or seven days; rahilā — remained; ācāryera ghare — at the house of Advaita Ācārya.

Translation

Walking and walking, Śrī Caitanya Mahāprabhu arrived at Śāntipura and remained at the house of Advaita Ācārya for five to seven days.