Skip to main content

CC Antya 6.267

Text

sei vipra bhṛtya, cāri-śata mudrā lañā
nīlācale raghunāthe mililā āsiyā

Synonyms

sei vipra — that brāhmaṇa; bhṛtya — the servants; cāri-śata mudrā — four hundred coins; lañā — bringing; nīlācale — at Jagannātha Purī; raghunāthe — with Raghunātha dāsa; mililā — met; āsiyā — coming.

Translation

The servants and brāhmaṇa brought four hundred coins to Jagannātha Purī, and there they met Raghunātha dāsa.