Skip to main content

CC Ādi 16.66

Bengali

‘বিভবতি’ ক্রিয়ার বাক্য—সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ ।
‘অদ্ভূতগুণা’—এই পুনরাত্ত দূষণ ॥ ৬৬ ॥

Text

‘vibhavati’ kriyāya vākya — sāṅga, punaḥ viśeṣaṇa
‘adbhuta-guṇā’ — ei punar-ātta dūṣaṇa

Synonyms

vibhavati kriyāya — by the verb vibhavati (“flourishes”); vākya — statement; sāṅga — complete; punaḥ — again; viśeṣaṇa adbhuta-guṇa — the adjective adbhuta-guṇa (“wonderful qualities”); ei — this; punar-ātta — repetition of the same word; dūṣaṇa — fault.

Translation

“The statement by the word ‘vibhavati’ [‘flourishes’] is complete. Qualifying it with the adjective ‘adbhuta-guṇā’ [‘wonderful qualities’] creates the fault of redundancy.