Skip to main content

CC Ādi 11.48

Bengali

Text

nakaḍi, mukunda, sūrya, mādhava, śrīdhara
rāmānanda vasu, jagannātha, mahīdhara

Synonyms

nakaḍi — Nakaḍi; mukunda — Mukunda; sūrya — Sūrya; mādhava — Mādhava; śrīdhara — Śrīdhara; rāmānanda vasu — Rāmānanda Vasu; jagannātha — Jagannātha; mahīdhara — Mahīdhara.

Translation

Among Lord Nityānanda’s devotees, Nakaḍi was the thirty-seventh, Mukunda the thirty-eighth, Sūrya the thirty-ninth, Mādhava the fortieth, Śrīdhara the forty-first, Rāmānanda the forty-second, Jagannātha the forty-third and Mahīdhara the forty-fourth.

Purport

Śrīdhara was the twelfth gopāla.