Skip to main content

40. KAPITOLA

Akrúrovy modlitby

Akrúra se modlil: “Můj milý Pane, klaním se před Tebou, protože jsi příčina všech příčin a původní nevyčerpatelná osobnost, Nárájan. Z Tvého pupku vyrůstá lotosový květ a na něm se rodí Brahmá, stvořitel tohoto vesmíru. Jelikož Brahmá je příčinou vesmíru, jsi příčinou všech příčin. Všechny prvky vesmírného projevu — země, voda, oheň, vzduch, éter, ego a celková hmotná energie, jakož i příroda, okrajová energie, živé bytosti, mysl, smysly, smyslové objekty a polobozi, kteří ovládají dění ve vesmíru — vycházejí z Tvého těla.

Jsi Nadduše všeho, ale nikdo nezná Tvou transcendentální podobu. Všichni v hmotném světě jsou ovlivnění kvalitami hmotné přírody. Dokonce ani polobozi, jako je Pán Brahmá, neznají dokonale Tvou transcendentální existenci mimo vesmírný projev tří hmotných kvalit, protože i oni jsou pod jejich vlivem. Velcí mudrci a mystici Tě uctívají jako Nejvyšší Osobnost Božství, původní příčinu všech živých bytostí, celého vesmírného projevu a všech polobohů. Uctívají Tě, neboť zahrnuješ vše. Někteří z učených bráhmanů Tě rovněž uctívají prováděním védských rituálních obřadů. Vykonávají různé druhy obětí ve jménu různých bohů. Jiní mají v oblibě uctívat transcendentální poznání. Jsou velice klidní a poté, co se vzdali veškerých hmotných činností, se zabývají obětí zvanou jñāna- yajña neboli filosofickým hledáním Tebe.

Existují také oddaní, známí jako bhágavatové, kteří Tě uctívají jako Nejvyšší Osobnost Božství. Poté, co byli řádně zasvěceni do metody Pañcarātry, si zdobí těla tilakem a věnují se uctívání Tvých různých podob viṣṇu-mūrti. Existují ještě další, kteří se nazývají šivaisté, následovníci různých áčárjů, kteří Tě uctívají v podobě Pána Šivy.”

V Bhagavad-gītě je řečeno, že uctívání polobohů je rovněž nepřímo uctíváním Nejvyššího Pána. Takové uctívání však není ortodoxní, protože Pánem hodným uctívání je Nejvyšší Osobnost Božství, Nárájan. Polobozi jako Brahmá a Šiva jsou inkarnace hmotných kvalit, které rovněž vycházejí z těla Nárájana. Před stvořením ve skutečnosti nikdo kromě Nárájana, Nejvyšší Osobnosti Božství, neexistoval. Uctívání polobohů není na stejné úrovni jako uctívání Nárájana.

Akrúra řekl: “I když je mysl těch, kteří jsou oddáni polobohům, upřená na určitého poloboha, jde jejich uctívání nepřímo k Tobě, protože jsi Nadduše všech živých bytostí včetně polobohů. Někdy se malým řekám tekoucím z hor během období dešťů nepodaří dotéci k moři; některé k moři dotečou, a jiné ne. Podobným způsobem k Tobě mohou, a nemusí dospět uctívači polobohů. Není to zaručené. Jejich úspěch závisí na síle jejich uctívání.”

Podle védských zásad by měl člověk, který uctívá jistého poloboha, provádět také nějaký obřad pro Nárájana, Jagjéšvaru, neboť — jak je uvedeno v Bhagavad- gītě — polobozi nemohou plnit touhy svých oddaných bez Nárájanova neboli Krišnova svolení. V Bhagavad-gītě se doslova říká: mayaiva vihitān hi tān, což znamená, že polobozi mohou poskytnout nějaké požehnání poté, co je k tomu zmocní Nejvyšší Pán. Když uctívač polobohů přijde k rozumu, může uvažovat následujícím způsobem: “Polobozi mohou dávat požehnání jedině tehdy, když je tím pověří Nejvyšší Pán; proč tedy neuctívat Nejvyššího Pána přímo?” Takoví uctívači polobohů mohou dojít k Nejvyšší Osobnosti Božství, ale jiní, pro které jsou polobozi vším, nemohou dosáhnout konečného cíle.

Akrúra se dále modlil: “Můj milý Pane, celý svět je prostoupený třemi kvalitami hmotné přírody: dobrem, vášní a nevědomostí. V hmotném světě jsou všichni, od Pána Brahmy až po nehybné rostliny a stromy, těmito kvalitami zahalení. Můj milý Pane, s úctou se Ti klaním, protože jsi mimo vliv tří kvalit. Kromě Tebe jsou všichni unášeni jejich vlnami. Můj milý Pane, oheň jsou Tvá ústa, země Tvoje nohy, slunce je Tvé oko, obloha Tvůj pupek a světové strany jsou Tvé uši. Prostor je Tvá hlava, polobozi Tvé paže, moře a oceány jsou Tvé břicho a vítr a vzduch jsou Tvá síla a vitalita. Všechny rostliny a byliny jsou chlupy na Tvém těle, mraky jsou Tvé vlasy, hory Tvoje kosti a nehty, dny a noci jsou mrkáním Tvých očních víček, Pradžápati (praotec) je Tvoje přirození a deště jsou Tvé semeno.

Můj milý Pane, všechny živé bytosti, včetně polobohů, panovníků, králů a jiných bytostí různých úrovní, spočívají v Tobě jako nedílné části velkého celku. Nikdo Tě nemůže poznat pomocí experimentálního poznání. Člověk může jen pochopit, že Tvoje transcendentální existence je jako obrovský oceán, ve kterém plavou různé druhy živých bytostí, nebo jako ovoce udumbara, ze kterého vylétají malí komáři. Můj milý Pane, všechny Tvé věčné podoby a inkarnace, ve kterých přicházíš do tohoto světa, přinášejí živým bytostem úlevu od nevědomosti, iluze a nářku. Všichni lidé proto mohou ocenit Tvé inkarnace a zábavy a věčně oslavovat Tvé činnosti. Nikdo nedokáže určit, kolik máš podob a inkarnací, a nikdo nedokáže odhadnout počet vesmírů, které v Tobě existují.

Proto se uctivě klaním inkarnaci ryby, která se zjevila v oceánu zpustošení, přestože jsi příčinou všech příčin. Uctivě se klaním inkarnaci Hajagrívy, jenž zabil dva démony, Madhua a Kaitabhu. Uctivě se klaním Tobě, který ses zjevil jako obrovská želva a podpíral velkou horu Mandara a jako kanec jsi zachránil planetu Zemi, když spadla do vod Garbhódaky. Uctivě se klaním Tobě, který ses zjevil jako Nrsimhadéva, abys osvobodil všechny oddané od hrozných krutostí ateistů. Uctivě se klaním Tobě, který ses zjevil jako Vámanadéva a překročil tři světy jen tím, že jsi natáhl své lotosové nohy. Uctivě se klaním Tobě, který ses zjevil jako Pán Bhriguovců, abys pobil všechny bezvěrné vládce světa. A uctivě se klaním Tobě, který ses zjevil v podobě Pána Rámy, abys zabil démony, jako byl Rávana. Všichni oddaní Tě uctívají jako vůdce raghuovské dynastie, Pána Rámačandru. Uctivě se klaním Tobě, který se zjevuješ jako Pán Vásudéva, Pán Sankaršan, Pán Pradjumna a Pán Aniruddha. Uctivě se klaním Tobě, který se zjevíš jako Pán Buddha, abys zmátl ateisty a démony. A uctivě se klaním Tobě, který se zjevíš jako Kalki, abys potrestal takzvané krále, kteří poklesnou na ohavnou úroveň mléččhů nedodržujících védské usměrňující zásady.

Můj milý Pane, všichni v hmotném světě jsou podmínění Tvou iluzorní energií. Všichni se stěhují z těla do těla na cestě plodonosných činností a jejich reakcí kvůli mylným představám o své totožnosti a svém vlastnictví. Můj milý Pane, sám nejsem mezi těmito podmíněnými dušemi výjimkou. Bláhově si myslím, jak jsem šťastný, když mám svůj dům, ženu, děti, pozemek, majetek a přátele. Tak jednám jako v říši snů, protože nic z toho není trvalé. Jsem hlupák, neboť neustále na tyto věci myslím a považuji je za věčné skutečnosti. Můj milý Pane, s mylným pochopením své totožnosti pokládám za trvalé vše, co trvalé není, jako například toto hmotné tělo, které není duchovní a je zdrojem všemožných strastí. Zmatený tímto pojetím života jsem neustále pohroužený v myšlenkách na protiklady a zapomínám na Tebe, jenž jsi oceánem veškeré transcendentální radosti. Připravuji se o Tvou transcendentální společnost a jsem jako pošetilé stvoření, které opustí tůň zarostlou svěží vegetací a vydá se hledat vodu na poušti. Podmíněné duše chtějí uhasit svou žízeň, ale nevědí, kde najít vodu. Opouštějí místo, na kterém je skutečný vodní zdroj, a utíkají na poušť, kde žádná voda není. Můj milý Pane, moje inteligence je skoupá, protože nejsem vůbec schopný ovládat svou mysl, kterou nyní řídí nezkrocené smysly a přitahují plodonosné činnosti a jejich výsledky. Můj milý Pane, nikdo v podmíněném stavu hmotné existence nedokáže ocenit Tvoje lotosové nohy, ale mně se nějakým způsobem podařilo k nim přiblížit, což považuji za projev Tvé bezpříčinné milosti vůči mně. Můžeš jednat jakkoliv, protože jsi svrchovaný vládce. Je mi jasné, že když je někdo způsobilý pro vysvobození z koloběhu zrození a smrti, pak jedině Tvou bezpříčinnou milostí se přiblíží k Tvým lotosovým nohám a vyvine zálibu v oddané službě Tobě.”

Akrúra padl před Pánem na zem a řekl: “Můj milý Pane, Tvá transcendentální, věčná podoba je plná poznání. Pouhým soustředěním mysli na Tvou podobu může člověk plně porozumět všemu, co existuje, protože Ty jsi původní zdroj všeho poznání. Vládneš nejvyšší mocí, protože Ti patří veškeré energie. Jsi Nejvyšší Brahman a Nejvyšší Osoba, nejvyšší vládce a Pán hmotných energií. Uctivě se Ti klaním, protože jsi Vásudéva, místo, kde spočívá celé stvoření. Jsi všudypřítomná Nejvyšší Osobnost Božství a jsi také Nejvyšší Duše sídlící v srdcích všech a dávající pokyny, jak jednat. Nyní, můj Pane, se Ti úplně odevzdávám. Prosím Tě, ochraň mě.”

Takto končí Bhaktivédántův výklad 40. kapitoly knihy Krišna, nazvané “Akrúrovy modlitby”.