Skip to main content

Глава 5

Съзерцание на лотоси

намах̣ панкаджа-на̄бха̄я
намах̣ панкаджа-ма̄лине
намах̣ панкаджа-нетра̄я
намас те панкаджа̄нгхрайе

Моля те, приеми смирените ми почитания. О, Господи, чийто корем има вдлъбнатина, наподобяваща лотос. Ти винаги си украсен с гирлянди от лотоси, погледът ти е освежаващ като лотосов цвят, а на нозете ти са очертани формите на лотоси.

Шрӣмад Бха̄гаватам 1.8.22

Ето някои от символичните знаци върху духовното тяло на Бога, които го отличават от телата на всички други. Това са черти, специфични за него. Бог може да изглежда като един от нас, но Той винаги се различава със специални знаци по тялото си. Самата Шримати Кунтӣ, поради факта че е жена, определя себе си като недостойна да види Бога. Има твърдение, според което жените, шӯдрите (класата на работниците), както и двиджа-бандху или пропадналите потомци на по-високите три класи, нямат нужната интелигентност, за да разберат трансценденталната природа на името, славата, атрибутите, формите и т.н. на Върховната Абсолютна истина. Такива лица, въпреки че са недостойни да участват в духовните дейности на Бога, могат да го видят като Арча̄-виграха, който идва в материалния свят, само за да даде милостта си на падналите души, включително гореспоменатите жени, шӯдри, и двиджа-бандху. Защото такива паднали души не могат да видят нищо отвъд материята, Бог благоволява да се появи във всяка една от безбройните вселени като Гарбходакаша̄ӣ Виш̣н̣у, в чиято, подобна на лотос вдлъбнатина на трансценденталния му корем расте стебло на лотос, върху което се ражда Брахма, първото живо същество във вселената. Затова Бог е известен като Панкаджана̄бхи. Бог Панкаджана̄бхи приема арча̄-виграха (своята трансцендентална форма), проявяваща се в различни елементи, а именно – форма в ума; форма, направена от дърво, глина; форма, изработена от метал, от скъпоценни камъни; форма, изрисувана с боя; форма, изваяна върху пясък и т.н. Всички тези форми на Бога винаги са украсени с гирлянди от лотоси и с цел да се привлече неспокойния ум на непреданите, които са вечно заети със светски дела, трябва да има успокояваща атмосфера в храма. Както медитиращите обожават форма, изградена в ума, така Бог е милостив дори към жените, шӯдрите и двиджа-бханду. Те само трябва да посетят храма и да обожават различните форми, направени за тях. Такива посетители на храма не са идолопоклонници, както се твърди от някои хора, на които липсва достатъчно знание. Всички велики а̄ча̄рии са установявали такива храмове за обожание навсякъде, само за благото на по-ниско интелигентните и човек не трябва да поставя себе си над етапа на храмовото обожание, когато всъщност се намира в категорията на шӯдрите, жените или по-надолу. Човек трябва да съзерцава Бога като започне от лотосовите му нозе, постепенно да се издигне към бедрата, кръста, гърдите и главата. Човек не трябва да се опитва да гледа лицето на Бога без да се е научил да вижда лотосовите му нозе. Шримати Кунтӣ, явявайки се негова леля, не започва да гледа Бога от лотосовите му нозе, защото Той може да се смути. Само за да предпази Бога от неприятна ситуация, Кунтӣдеви започва да го гледа точно от мястото, намиращо се над лотосовите му нозе, т.е. от кръста, постепенно издигайки се към лицето и едва тогава да сведе поглед надолу, към лотосовите му нозе. Така с този кръг тя спазва необходимия ред.

Ако човек види лотосов цвят, той може веднага да си спомни Кришна. Например, ако човек обича детето си и види някоя от дрехите или обувките му, малкия му кораб или коя да е от неговите играчки, веднага ще си спомни за детето: „О, това са обувките на детето ми. Това са играчките на детето ми. Това е дрехата му.“ Това е същността на любовта. Така че, ако човек действително обича Бога, Кришна, човек може да го помним винаги.

Не е трудно да се помни Кришна. Тук Кунтӣдевӣ описва Кришна, сравнявайки го с лотосов цвят. По същия начин, когато Кришна описва себе си в Бхагавад-гӣта̄, Той казва: расо 'хам апсу каунтея: „Аз съм вкусът на течността.“ Така че човек може да си спомни Кришна, когато приема вода. Дори ако пие алкохол, ако той мисли: „Вкусът на тази напитка е Кришна“, един ден той ще се окаже голям светец. Така че аз призовавам дори пияниците да станат Кришна осъзнати, какво да говорим за другите, защото Кришна казва: расо 'хам апсу каунтея – „Аз съм вкуса на течността.“ Тук под течност трябва да се разбира вода. Но алкохолът също е течност – захар и меласа или някаква друга комбинация, ферментирали и дестилирани. Разбира се, това е лошо, защото създава опиянение. Въпреки че в известен смисъл лошото не съществува, алкохолът е лош, защото създава лош ефект. В Америка има много пияници. Няма недостиг от тях. Но аз мога да помоля дори пияницата: „Когато пиеш вино, бъди така любезен и си спомни, че вкусът на тази напитка е Кришна. Просто започни по този начин и един ден ще станеш свята, Кришна осъзната личност.“

Така че Кришна е достъпен при всички обстоятелства, ако искаме да го разберем. Кришна казва в Бхагавад-гӣта̄ (10.10):

теш̣а̄м сатата-юкта̄на̄м
бхаджата̄м прӣти-пӯрвакам
дада̄ми буддхи-йогам там
йена ма̄м упая̄нти те

„За тези, които са постоянно отдадени и които ме почитат с любов, давам разбирането, чрез което те могат да дойдат при мен.“ За човек, който действително е много сериозен в търсене на Кришна, Кришна е навсякъде. Анда̄нтара-стха-парама̄н̣у-чая̄нтара-стхам говиндам а̄ди-пуруш̣ам там ахам бхаджа̄ми (Брахма Самхита̄, 5.35). Кришна присъства във вселената, в нашите сърца, и дори в атома. Така че не е трудно да бъде открит, но човек трябва да познава процеса, чрез който да го направи. Този процес е много прост и по наставленията на Шри Чайтаня Махапрабху ние го даваме на всеки безплатно. Процесът е да се повтаря Харе Кришна. Щом започне да възпява тази мантра, човек веднага ще разбере Бога.

По същия начин, просто със слушане или повтаряне на стиховете от Шрӣмад Бха̄гаватам, човек може да се пречисти. Каквото и знание да съществува в света, то се намира в Шрӣмад Бха̄гаватам. Той включва литература, поезия, астрономия, философия, религия и любов към Бога. Шрӣмад Бха̄гаватам прама̄н̣ам амалам. Ако човек просто чете Шрӣмад Бха̄гаватам, той получава най-висше образование, защото ако изучава Шрӣмад Бха̄гаватам, той ще бъде добре запознат с всяка тема. Дори да не разбира нито дума от мантрите на Шрӣмад Бха̄гаватам, вибрациите имат такава сила, че просто чрез повтаряне човек ще се пречисти. Шр̣н̣вата̄м сва-катха̄х̣ кр̣ш̣н̣ах̣ пун̣я-шраван̣а-кӣртанах̣. Думата пун̣я означава благочестив, шравана означава слушане, а киртан означава повтаряне. Човек, който повтаря или слуша стиховете на Шрӣмад Бха̄гаватам, автоматично става благочестив. За да стане благочестив, човек трябва да положи много усилия, но ако някой просто слуша стиховете на Шрӣмад Бха̄гаватам или Бхагавад-гӣта̄, той постига това. Затова ние строго се придържаме към принципа във всеки храм на нашето движение за Кришна съзнание да има ежедневен клас за слушане и възпяване. Нашето движение е предназначено за обучение на духовни водачи, но без да слуша и да повтаря, човек не е невъзможно да стане лидер. Разбира се, в материалния свят е възможно, но не и в духовния.

ма̄лӣ хана̄ сеи бӣджа каре а̄ропан̣а
шраван̣а-кӣртана-джале карайе сечана

(Чайтаня Чарита̄мр̣ита, Мадхя, 19.152)

Слушайки и повтаряйки, ние поливаме семето на преданото служене, което развива нашето изначално съзнание.

Така че тук, в тези молитви, Кунтӣдеви, която е велик предан, ни дава възможност да станем Кришна осъзнати просто като концентрираме ума си върху панкаджа, лотосовия цвят. Панка означава кал, и джа означава появява се. Въпреки че лотосовият цвят израства в кал, това е най-прекрасното цвете и Кришна много го харесва. Затова Кунтӣдеви описва всички части на тялото на Кришна, сравнявайки ги с лотос, така че щом види лотосов цвят, човек веднага ще си спомни за Кришна: „О, пъпа на Кришна е точно като лотос.“ От пъпа на Кришна е израснало стъблото на лотоса, на който Брахма, създателят на тази вселена е роден. Тази вселена включва толкова много планети, морета, планини и градове с автомобили и други неща, но цялата вселена започва от този лотос.

Намах̣ пан̣каджа-ма̄лине. От Кришна идва прекрасния лотосов цвят, който носи семето на цялата вселена. Не е така, че Кришна има сила да създаде само един лотосов цвят и това да е краят. Не. Както гирлянда се състои от множество цветове, по същия начин Кришна е източник на безброй вселени, които могат да бъдат сравнени с голям гирлянд от лотоси. Това е Бог. Ясяика-нишвасита-ка̄лам атха̄валамбя джӣванти лома-виладжа̄ джагадан̣д̣а-на̄тха̄х̣ (Брахма Самхита̄, 5.48). Кришна е безграничен. Нашето внимание е концентрирано в една-единствена планета, но творението на Кришна съдържа неограничен брой планети. Ние не можем дори да преброим колко планети има там – повече от космите, които човек може да преброи върху главата си. Това е същността на творението на Кришна. Дава се още един пример – на дървото има безброй листа. По същия начин, безбройни са планетите и вселените на Кришна. Ето защо Кришна е безкраен.

Пъпът на Кришна прилича на лотос, Кришна носи гирлянд от лотоси, а очите му също се сравняват с венчелистчетата на лотос: а̄лола-чандрака-ласад-ванама̄ля-вамшӣ (Брахма Самхита̄, 5.31). Така че, ако ние просто мислим за този единствен стих, който описва тялото на Кришна, сравнявайки го с лотос, можем цял живот да медитираме върху това колко красив е Кришна, колко мъдър е и как проявява своето творение. Това е медитация – да мислиш за Кришна. Дхя̄на̄вастхита-тад-гатена манаса̄ пашянти 'ям йогинах̣. Йоги е човек, който винаги мисли за Кришна.

Тези, които мислят за нещо безличностно не са йогӣ. Тяхната медитация изисква все повече и повече усилия (клешо 'дхикатарас теш̣а̄м авякта̄сакта-четаса̄м) и те не могат да постигнат нищо съществено. Затова след медитация те казват: „Хайде, дай ми една цигара. Хайде, гърлото ми е вече сухо, дай ми една цигара.“ Това не е медитация. Медитация означава мислене за Кришна постоянно (сататам чинтаянто ма̄ м) и полагане на усилия за напредък в Кришна съзнание, строго следвайки обетите си (ятанташ ча др̣д̣ха-врата̄х̣).

Ние трябва да се пречистим. Парам брахма парам дха̄ма павитрам парамам бхава̄н. Кришна е чист, затова не можем да достигнем Кришна докато сме нечисти. Но ако ние мислим за Кришна винаги и медитираме върху Кришна, тогава ние ще се пречистим. Пун̣я-шраван̣а-кӣртанах̣. Тази медитация може да бъде възможна чрез слушане и възпяване, а след това автоматично ще започнем да мислим за Кришна. Това е процесът на Кришна съзнание. Шраван̣ам кӣртанам виш̣н̣ох̣ смаран̣ам. Думата смаран̣ам означава помнене. Ако ние повтаряме и слушаме, тогава помненето автоматично ще дойде и ние ще се ангажираме в обожание на лотосовите нозе на Кришна (севанам), в храмовото обожание (арчанам) и ще отдаваме молитви (ванданам). Ние ще се ангажираме като слуги на Кришна (да̄сям), ще станем приятели на Кришна (сакхям) и ще отдадем всичко на Кришна (а̄тма-ниведанам). Това е процесът на Кришна съзнание.