Skip to main content

Нектарът на наставленията 9

Текст

ваикун̣т̣ха̄дж джанито вара̄ мадху-пурӣ
татра̄пи ра̄сотсава̄д
вр̣нда̄ран̣ям уда̄ра-па̄н̣и-раман̣а̄т
татра̄пи говардханах̣
ра̄дха̄-кун̣д̣ам иха̄пи гокула-патех̣
према̄мр̣та̄пла̄вана̄т
куря̄д ася вира̄джато гири-тат̣е
сева̄м вивекӣ на ках̣

Дума по дума

ваикун̣т̣ха̄т отколкото Ваикун̣т̣ха, духовния свят; джанитах̣ поради раждане; вара̄ по-добър; мадху-пурӣ трансценденталният град Матхура̄; татра апи по-висш от това; ра̄са-утсава̄т поради изпълнението на ра̄са лӣла̄; вр̣нда̄-аран̣ям гората Вр̣нда̄вана; уда̄ра-па̄н̣и на Бог Кр̣ш̣н̣а; рамана̄т поради различни любовни забавления; татра апи по-висше от това; говардханах̣ хълмът Говардхана; ра̄дха̄-кун̣д̣ам мястото Ра̄дха̄ кун̣д̣а; иха апи по-висше от това; гокула-патех̣ на Кр̣ш̣н̣а, господаря на Гокула; према-амр̣та в нектара на божествената любов; а̄пла̄вана̄т тъй като е потопен; куря̄т ще направи; ася на това (Ра̄дха̄ кун̣д̣а); вира̄джатах̣ разположен; гири-тат̣е в нозете на хълма Говардхана; сева̄м служене; вивекӣ този, който е интелигентен; на не; ках̣ този, който.

Превод

Святата местност Матхура̄ е духовно по-висша от Ваикун̣т̣ха, трансценденталния свят, защото там се появява Богът. По-висша от Матхура̄ пурӣ е трансценденталната гора Вр̣нда̄вана, заради забавленията ра̄са лӣла̄ на Кр̣ш̣н̣а. А по-висш от гората Вр̣нда̄вана е хълмът Говардхана, защото е бил повдигнат от прелестната ръка на Шрӣ Кр̣ш̣н̣а и е място на разнообразните му любовни забавления. И над всичко стои най-прекрасното Шрӣ Ра̄дха̄ кун̣д̣а, защото е преизпълнено с амброзията на нектарната према на Бога на Гокула, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а. Ще се намери ли разумен човек, който да не иска да служи на прелестното Ра̄дха̄ кун̣д̣а, разположено в нозете на хълма Говардхана?

Коментар

Духовният свят, най-висшата област, представлява три четвърти от цялото творение на Върховната Божествена Личност. Той, естествено, е по-висш от материалния свят, обаче Матхура̄ и околностите ѝ, макар и да са в материалния свят, се смятат за по-висши от духовния, защото там се появява самият Върховен Бог. Вр̣нда̄вана е по-висша от Матхура̄, заради присъствието на дванадесетте гори (два̄даша вана), като Та̄лавана, Мадхувана и Бахула̄вана, прочути с разнообразните забавления на Бога. Затова гората Вр̣нда̄вана се смята за по-висшестояща от Матхура̄, но божественият хълм Говардхана превъзхожда тези гори, защото Кр̣ш̣н̣а го е повдигнал като чадър с красивата си лотосова ръка, за да предпази придружителите си, жителите на Враджа, от поройните дъждове, които изпратил разгневеният цар на полубоговете Индра. На хълма Говардхана Кр̣ш̣н̣а пасял кравите с приятелите си пастирчетата, там са ставали срещите и любовните му забавления с най-любимата му Шрӣ Ра̄дха̄. Ра̄дха̄ кун̣д̣а в нозете на Говардхана превъзхожда всичко, защото там любовта към Кршна е в изобилие. Напредналите предани предпочитат да живеят край Ра̄дха̄ кун̣д̣а, защото това място пази много спомени за вечните любовни забавления на Кр̣ш̣н̣а и Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ (рати вила̄са).

В Чайтаня чарита̄мр̣та (Мадхя лӣла̄) се казва, че когато Шрӣ Чайтаня Маха̄прабху посетил за пръв път местността Враджабхӯми, той не могъл веднага да открие Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Шрӣ Чайтаня Маха̄прабху търсил точното местонахождение на Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Накрая намерил святото място, където имало малко езеро. Той се изкъпал в езерото и казал на преданите си, че това е Ра̄дха̄ кун̣д̣а. По-късно езерото било разширено от преданите на Бог Чайтаня, водени от шестимата Госва̄мӣ, като Рӯпа и Рагхуна̄тха да̄са. Сега там има голямо езеро, известно като Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Шрӣла Рӯпа Госва̄мӣ е отдал толкова голямо значение на Ра̄дха̄ кун̣д̣а заради желанието на Шрӣ Чайтаня Маха̄прабху да открие това място. Кой тогава би изоставил Ра̄дха̄ кун̣д̣а, за да живее другаде? Човек, притежаващ трансцендентална интелигентност, не би направил това. Обаче другите ваиш̣н̣ава сампрада̄и и хората, които не се интересуват от преданото служене на Бог Чайтаня Маха̄прабху, не могат да разберат духовното значение и божествената природа на Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Затова Ра̄дха̄ кун̣д̣а е обожавано главно от Гауд̣ӣя ваиш̣н̣авите, последователите на Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а Чайтаня Маха̄прабху.