Skip to main content

10

Text 10

Текст

Texto

ахнй а̄пр̣та̄рта-каран̣а̄ ніш́і ніх̣ш́айа̄на̄
на̄на̄-маноратга-дгійа̄ кшан̣а-бгаґна-нідра̄х̣
даіва̄хата̄ртга-рачана̄ р̣шайо ’пі дева
йушмат-прасан̇ґа-вімукга̄ іха сам̇саранті
ahny āpṛtārta-karaṇā niśi niḥśayānā
nānā-manoratha-dhiyā kṣaṇa-bhagna-nidrāḥ
daivāhatārtha-racanā ṛṣayo ’pi deva
yuṣmat-prasaṅga-vimukhā iha saṁsaranti

Послівний переклад

Palabra por palabra

ахні  —  вдень; а̄пр̣та  —  занурені; а̄рта  —  заняття, які завдають великих страждань; каран̣а̄х̣  —  чуття; ніш́і  —  вночі; ніх̣ш́айа̄на̄х̣  —  безсоння; на̄на̄  —  всілякі; маноратга  —  вигадки та роздуми; дгійа̄  —  інтелектом; кшан̣а  —  постійно; бгаґна  —  перерваний; нідра̄х̣  —  сон; даіва  —  надлюдською силою; а̄хата-артга  —  зруйновані; рачана̄х̣  —  плани; р̣шайах̣  —  великі мудреці; апі  —  також; дева  —  мій Господи; йушмат  —  щодо Тебе; прасан̇ґа  —  теми; вімукга̄х̣  —  відвернулися; іха  —  тут (у матеріальному світі); сам̇саранті  —  обертаються.

ahni — durante el día; āpṛta — ocupados; ārta — ocupación angustiosa; karaṇāḥ — sentidos; niśi — de noche; niḥśayānāḥ — insomnio; nānā — diversas; manoratha — especulaciones mentales; dhiyā — por la inteligencia; kṣaṇa — constantemente; bhagna — roto; nidrāḥ — sueño; daiva — sobrehumano; āhata-artha — frustrados; racanāḥ — planes; ṛṣayaḥ — grandes sabios; api — también; deva — ¡oh, mi Señor!; yuṣmat — de Tu Señoría; prasaṅga — tema; vimukhāḥ — puesto en contra; iha — en este (mundo material); saṁsaranti — rotan.

Переклад

Traducción

Вдень такі невіддані тяжко гарують, втомлюючи свої чуття виснажливою роботою, а вночі мучаться від безсоння, тому що їхній інтелект, породжуючи різноманітні думки та вигадки, ніяк не дає їм заснути. Всі їхні плани ідуть прахом, розбиваючись об перешкоди, створені надприродною силою. Навіть великим мудрецям, якщо вони відмовляються слухати про Твої трансцендентні діяння, доводиться далі обертатися в круговерті народжень і смертей в матеріальному світі.

Semejantes no devotos ocupan sus sentidos en un trabajo muy extenso y molesto, y por la noche sufren de insomnio debido a que su inteligencia constantemente corta su sueño con diversas especulaciones mentales. Todos sus diversos planes los frustra el poder sobrenatural. Incluso los grandes sabios, si están en contra de Tus temas trascendentales, habrán de rotar en este mundo material.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕННЯ: Як описують попередні вірші, люди, які не мають смаку до відданого служіння Господу, поринають у матеріальну діяльність. Протягом дня більшість із них виконує важку фізичну роботу, трудячи свої чуття виснажливою працею на велетенських промислових підприємствах. Власники цих підприємств вишукують ринки збуту для своєї продукції, а робітники тяжко працюють над її виробництвом на заводах, обладнаних численними верстатами і механізмами. «Завод»    —    це просто інша назва пекла. Вночі, після такої пекельної роботи, люди шукають розради для втомлених чуттів у вині та жінках, але не можуть навіть спокійно поспати, бо всілякі плани, які породжують їхні мізки, женуть від них сон. Через безсоння вони не можуть виспатися вночі і вранці страждають від сонливості. Надприродна сила руйнує плани навіть найбільших учених та мислителів світу, і їм доводиться життя за життям гибіти в матеріальному світі. Навіть якщо великий вчений відкрив атомну енерґію, що дає змогу швидко знищити весь світ, і одержав найбільшу премію за свої заслуги (хоча невідомо, чого більше принесуть його відкриття: користі чи шкоди), йому все одно доводиться пожинати плоди своїх вчинків, корячись владі вищих законів матеріальної природи і обертаючись у круговороті нескінченних народжень і смертей. Всі, хто цурається відданого служіння, приречені знову й знову народжуватися й помирати в матеріальному світі.

Como se describió en el verso anterior, la gente que no siente ninguna atracción por el servicio devocional del Señor está dedicada a ocupaciones materiales. La mayoría se dedican durante el día a una ardua labor física; sus sentidos, de una manera muy extensa, están ocupados en tareas molestas en las gigantescas plantas de una empresa industrial pesada. Los dueños de esas fábricas están dedicados a buscar un mercado para sus productos industriales, y los obreros están dedicados a la producción masiva, que implica inmensos dispositivos mecánicos. «Fábrica» es otro nombre que se le da al infierno. De noche, las personas con una ocupación infernal utilizan el vino y las mujeres para satisfacer sus cansados sentidos, pero no pueden ni siquiera dormir profundamente, pues sus diversos planes, producto de la especulación mental, interrumpen constantemente su sueño. Como sufren de insomnio, a veces sienten sueño por la mañana debido a la falta de suficiente descanso. Por el plan del poder sobrenatural, hasta los grandes científicos y pensadores del mundo ven el fracaso de sus diversos planes, y, así pues, se pudren en el mundo material nacimiento tras nacimiento. Puede que un gran científico haga descubrimientos en el campo de la energía atómica para la rápida destrucción del mundo, y puede que se le otorgue el mejor de todos los premios en reconocimiento a su servicio (o antiservicio), pero él también tiene que someterse a las reacciones de su trabajo, rotando en el ciclo de repetidos nacimientos y muertes bajo el control de la sobrehumana ley de la naturaleza material. Toda esa gente que está en contra del principio del servicio devocional está destinada a rotar inevitablemente en este mundo material.

Цей вірш підкреслює, що навіть мудреці, які цураються відданого служіння Господу, приречені залишатися в’язнями матеріального світу. Не лише нині, але й раніше було багато мудреців, які намагалися створити власні релігійні системи, які не були засновані на відданому служінні Верховному Господу, однак релігія не може існувати без відданого служіння Господу. Верховний Господь очолює всіх живих істот, і ніхто не може зрівнятися з Ним чи перевершити Його. Навіть безособистісний аспект Господа і Його всюдисущий локалізований аспект не можна поставити на один рівень із Верховним Богом-Особою. Тому ніяка релігія чи філософське вчення не зможуть привести живих істот на вищий рівень без відданого служіння.

Este verso menciona particularmente que incluso los sabios que están en contra de los principios del servicio devocional al Señor están condenados a someterse a los términos de la existencia material. No solo en esta era, sino también en el pasado, hubo muchos sabios que trataron de inventar sus propios sistemas de religión sin hacer referencia al servicio devocional al Señor Supremo, pero no puede haber ningún principio religioso sin servicio devocional al Señor. El Señor Supremo es el líder de toda la gama de entidades vivientes, y nadie puede ser igual ni más grande que Él. Ni siquiera el aspecto impersonal del Señor ni el aspecto localizado y omnipresente pueden estar al mismo nivel que la Suprema Personalidad de Dios. Por consiguiente, no puede haber ninguna religión ni sistema filosófico genuino para el avance de las entidades vivientes sin el principio del servicio devocional.

Імперсоналісти, задля звільнення виконуючи важкі аскези, можуть наблизитися до безособистісного брахмаджйоті, але врешті-решт, не утвердившись у відданому служінні, вони зіслизають назад до матеріального світу і знову потрапляють у рабство матеріального існування. Це підтверджує наступний вірш:

Los impersonalistas, que soportan muchas molestias en la ejecución de penitencia y austeridad para lograr la liberación del ser, puede que se acerquen al brahmajyoti impersonal, pero, en fin de cuentas, por no encontrarse en el estado de servicio devocional, se deslizan de nuevo al mundo material para someterse a otro período de existencia material. Esto se confirma de la siguiente manera:

йе ’нйе ’равінда̄кша вімукта-ма̄нінас
твайй аста-бга̄ва̄д авіш́уддга-буддгайах̣
а̄рухйа кр̣ччгрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адго ’на̄др̣та-йушмад-ан̇ґграйах̣
ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

«Ті, хто уявляють себе звільненими особами, але не виконують відданого служіння Господу, можуть досягнути навіть брахмаджйоті, але через те що вони не очистили свою свідомість і не шукають притулку на Вайкунтгалоках, вони падають з рівня свого так званого звільнення і повертаються назад у матеріальний світ» (Бгаґ. 10.2.32).

«Las personas que tienen la falsa impresión de que están liberadas, sin el servicio devocional del Señor, puede que alcancen la meta del brahmajyoti, pero debido a su conciencia impura y a la falta de refugio en los Vaikuṇṭhalokas, esas personas supuestamente liberadas caen de nuevo a la existencia material» (Bhāg. 10.2.32).

Отже, неможливо створити яку-небудь релігійну систему, яка б не засновувалася на відданому служінні Господу. Як пояснено в Шостій пісні «Шрімад-Бгаґаватам», релігійні засади встановлює Сам Господь. У «Бгаґавад-ґіті» також ми бачимо, що Господь засуджує всі різновиди релігійної діяльності за винятком тих, які спонукають людину віддатися Всесвишньому. Тільки те вчення, яке залучає людину до відданого служіння Господу, можна визнати за справжню релігію чи філософію, і ніяке інше. У Шостій пісні можна прочитати такі слова Ямараджі, владики та судді всіх невірних істоти:

Por lo tanto, nadie puede inventar ningún sistema de religión sin el principio de servicio devocional al Señor. Como observamos en el Canto Sexto del Śrīmad-Bhāgavatam, el inaugurador de los principios religiosos es el propio Señor. También en el Bhagavad-gītā observamos que el Señor condena todas las formas de religión que no implican el proceso de entregarse al Supremo. Cualquier sistema que conduzca al servicio devocional del Señor es verdadera religión o filosofía, y nada más lo es. En el Canto Sexto encontramos las siguientes declaraciones de Yamarāja, el controlador de todas las entidades vivientes infieles:

дгармам̇ ту са̄кша̄д бгаґават-пран̣ітам̇
на ваі відур р̣шайо на̄пі дева̄х̣
на сіддга-мукгйа̄ асура̄ манушйа̄х̣
куто ну відйа̄дгара-ча̄ран̣а̄дайах̣
dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ
na vai vidur ṛṣayo nāpi devāḥ
na siddha-mukhyā asurā manuṣyāḥ
kuto nu vidyādhara-cāraṇādayaḥ
свайамбгӯр на̄радах̣ ш́амбгух̣
кума̄рах̣ капіло манух̣
прахла̄до джанако бгішмо
балір ваійа̄сакір вайам
svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
два̄даш́аіте віджа̄німо
дгармам̇ бга̄ґаватам̇ бгат̣а̄х̣
ґухйам̇ віш́уддгам̇ дурбодгам̇
йам̇ джн̃а̄тва̄мр̣там аш́нуте
dvādaśaite vijānīmo
dharmaṁ bhāgavataṁ bhaṭāḥ
guhyaṁ viśuddhaṁ durbodhaṁ
yaṁ jñātvāmṛtam aśnute

«Принципи релігії встановлює Верховний Бог-Особа, і ніхто інший. Більше ніхто не може створити релігійні засади, навіть мудреці і півбоги. Якщо навіть великі мудреці й півбоги не вповноважені встановлювати релігійні заповіді, що тоді казати за інших: так званих містиків, демонів, людей, від’ядгар та чаран, що живуть на нижчих планетах? Господь уповноважив пояснювати і поширювати релігійні принципи дванадцятьох Своїх представників: Брахму, Нараду, Господа Шіву, Кумару, Капілу, Ману, Прахладу Махараджу, Джанаку Махараджу, Бгішму, Балі, Шукадеву Ґосвамі та Ямараджу» (Бгаґ. 6.3.19-21).

«Los principios de la religión son inaugurados por la Suprema Personalidad de Dios, y nadie más puede manufacturar semejantes principios, ni siquiera los sabios y semidioses. Como ni siquiera los grandes sabios y semidioses están autorizados a inaugurar dichos principios de religión, ¿qué decir de otras personas, como supuestos místicos, demonios, seres humanos, vidyādharas y cāraṇas que viven en los planetas inferiores? Hay doce personalidades que son agentes del Señor, autorizados para hablar y propagar los principios de la religión: Brahmā, Nārada, Śiva, Kumāra, Kapila, Manu, Prahlāda Mahārāja, Janaka Mahārāja, Bhīṣma, Bali, Śukadeva Gosvāmī y Yamarāja» (Bhāg. 6.3.19-21).

Релігійні принципи непідвладні жодній із звичайних живих істот. Ці принципи існують не тільки для того, щоб підняти людину на рівень високої моральності. Відмова від насильства та інші засади дуже важливі для заблудлих людей, бо той, хто не додержує моральних засад і не утримується від насильства, не може зрозуміти релігійні засади. Але зрозуміти справжню суть релігії дуже важко навіть для того, хто додержує всіх принципів моралі і утримується від насильства. Це знання дуже потаємне, тому що той, хто оволодів ним, відразу ж звільняється і досягає вічного життя, сповненого знання і блаженства. Тому людина, яка не живе за принципами відданого служіння Господу, не повинна вдавати з себе релігійного лідера і вводити в оману неосвічених людей. У наступній мантрі «Ішопанішада» категорично забороняє робити це:

Los principios de la religión no están abiertos a cualquier entidad viviente común. Tienen el único objeto de llevar al ser humano al nivel de la moralidad. La no violencia, etc., son necesarios para las personas descarriadas, pues, a menos que uno observe principios de moral y no violencia, no puede entender los principios de la religión. Entender lo que verdaderamente es religión es algo muy difícil, incluso para alguien que sigue los principios de moral y no violencia. Es algo muy confidencial, debido a que, tan pronto como uno se vuelve versado en los principios verdaderos de la religión, de inmediato queda liberado y se vuelve partícipe de la vida eterna de bienaventuranza y conocimiento. En consecuencia, aquel que no sigue los principios del servicio devocional al Señor no debe erigirse en líder religioso del público inocente. El Śrī Īśopaniṣad prohíbe ese disparate de manera enfática en el siguiente mantra:

андгам̇ тамах̣ правіш́анті
йе ’самбгӯтім упа̄сате
тато бгӯйа іва те тамо
йа у самбгӯтйа̄м̇ рата̄х̣
andhaṁ tamaḥ praviśanti
ye ’sambhūtim upāsate
tato bhūya iva te tamo
ya u sambhūtyāṁ ratāḥ

(«Ішопанішада» 12)

(Īśopaniṣad 12)

Людина, яка нічого не знає про релігійні засади і тому не виконує ніякої релігійної діяльності, набагато ліпша за того, хто під гаслом релігії вводить людей в оману, не навчаючи істинних релігійних засад    —    засад відданого служіння. Таких псевдолідерів від релігії засуджує і Брахма, і всі інші великі авторитети.

Una persona que desconoce los principios de la religión y que, por ello, no hace nada en relación con la religión, es mucho mejor que una persona que descarría a otros en nombre de la religión, sin hacer referencia a los verdaderos principios religiosos del servicio devocional. Esos supuestos líderes de la religión habrán de ser condenados con toda seguridad por Brahmā y otras grandes autoridades.