Skip to main content

29

ТЕКСТ 29

Текст

Текст

та̄ртійена свабга̄вена
бгаґаван-на̄бгім а̄ш́ріта̄х̣
убгайор антарам̇ вйома
йе рудра-па̄ршада̄м̇ ґан̣а̄х̣
тртӣйена свабхвена
бхагаван-нбхим рит
убхайор антара вйома
йе рудра-пршад га

Послівний переклад

Пословный перевод

та̄ртійена  —  надмірним розвитком третьої ґуни матеріальної природи, якості невігластва; свабга̄вена  —  такою природою; бгаґават-на̄бгім  —  у пупку на животі велетенської форми Бога-Особи; а̄ш́ріта̄х̣  —  розміщені; убгайох̣  —  між обох; антарам  —  посередині; вйома  —  небо; йе  —  всі, хто; рудра-па̄ршада̄м  —  супутники Рудри; ґан̣а̄х̣  —  населення.

тртӣйена — под преобладающим влиянием третьей гуны материальной природы, гуны невежества; свабхвена — будучи таковыми от природы; бхагават-нбхим — пупок на животе вселенской формы Личности Бога; рит — те, кто находится там; убхайо — между двумя; антарам — посередине; вйома — небо; йе — все они; рудра-пршадм — спутники Рудры; га — население.

Переклад

Перевод

Живі істоти, які становлять оточення Рудри, занурюються в третю якість матеріальної природи, невігластво. Вони розміщуються в небесному просторі між земними і райськими планетами.

Живые существа, составляющие окружение Рудры, находятся под влиянием третьей гуны материальной природы — гуны невежества. Они населяют планеты, расположенные в небе между земными и райскими планетами.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Середня частина неба називається Бгуварлока, що підтверджує і Шріла Вішванатга Чакраварті і Шріла Джіва Ґосвамі. У «Бгаґавад-ґіті» сказано, що істоти під переважним впливом страсті розміщені в середній частині всесвіту. Істоти під впливом ґуни добра потрапляють на планети півбогів, істоти під впливом страсті народжуються серед людей, а істоти в ґуні невігластва опиняються серед тварин чи привидів. В цих описах немає жодної суперечності. Численні живі істоти розподілені по різних планетах всесвіту відповідно до того, які якості вони мають і під впливом яких ґун матеріальної природи вони перебувають.

Среднюю часть небосвода называют Бхуварлокой. Это подтверждают Шрила Вишванатха Чакраварти и Шрила Джива Госвами. В «Бхагавад-гите» говорится, что живые существа, находящиеся под влиянием гуны страсти, населяют средние планеты. Те, на кого влияет гуна благости, рождаются на планетах полубогов; те, кто находится под влиянием гуны страсти, получают человеческое тело, а те, в ком преобладает невежество, рождаются среди животных или привидений. В этом утверждении нет ничего противоречивого. Вселенная населена многочисленными живыми существами, которые живут на тех или иных планетах в зависимости от того, какими качествами обладают и под влиянием какой из гун материальной природы находятся.