Skip to main content

28

Sloka 28

Текст

Verš

а̄тйантікена саттвена
дівам̇ дева̄х̣ прапедіре
дгара̄м̇ раджах̣-свабга̄вена
пан̣айо йе ча та̄н ану
ātyantikena sattvena
divaṁ devāḥ prapedire
dharāṁ rajaḥ-svabhāvena
paṇayo ye ca tān anu

Послівний переклад

Synonyma

а̄тйантікена  —  переважною; саттвена  —  якістю добра; дівам  —  на вищих планетах; дева̄х̣  —  півбоги; прапедіре  —  розташувалися; дгара̄м  —  на Землі; раджах̣  —  страсть; свабга̄вена  —  за природою; пан̣айах̣  —  люди; йе  —  ті всі; ча  —  також; та̄н  —  їхні; ану  —  підлеглі.

ātyantikena — nadměrný; sattvena — kvalitou dobra; divam — na vyšších planetách; devāḥ — polobozi; prapedire — umístění; dharām — na Zemi; rajaḥ — kvalita vášně; svabhāvena — povahou; paṇayaḥ — člověk; ye — všichni ti; ca — také; tān — jejich; anu — podřízení.

Переклад

Překlad

Півбоги, наділені переважно чудовими якостями ґуни добра, населили райські планети, тоді як люди через пристрасність своєї природи, живуть, разом із своїми на Землі.

Polobozi, kteří mají mimořádně vynikající vlastnosti v kvalitě dobra, pobývají na nebeských planetách, zatímco lidé žijí kvůli své povaze v kvalitě vášně na Zemi ve společnosti nižších životních druhů.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: У «Бгаґавад-ґіті» (14.14–15) сказано, що істоти, які піднімаються на високий рівень ґуни добра, досягають вищих, райських, планетних систем, а ті, хто підвладний ґуні страсті, живуть на середніх планетних системах. Що ж до істот, занурених у ґуну невігластва, то вони деґрадують до нижчих планетних систем або опускаються до тваринного царства. Півбоги піднімаються на високий рівень ґуни добра і тому населяють райські планети. На нижчому, ніж люди, щаблі розташовані тварини, хоча деякі з них живуть поряд із людьми    —    корови, коні, собаки спрадавна живуть під опікою людей.

V Bhagavad-gītě (14.14-15) je řečeno, že ti, kteří velkou měrou vyvinuli vlastnosti v kvalitě dobra, jsou povýšeni na vyšší, nebeský planetární systém a ti, jež podléhají kvalitě vášně, pobývají na středních planetárních systémech — na Zemi a podobných planetách. Ti, kteří jsou zatíženi kvalitou nevědomosti, však klesají na nižší planetární systémy nebo do zvířecí říše. Polobozi jsou vysoce pokročilí v kvalitě dobra, a proto pobývají na nebeských planetách. Níže než lidé jsou zvířata, i když některá se přidružují k lidské společnosti, jako např. krávy, koně, psi atd., kteří jsou zvyklí žít pod ochranou lidí.

Важливе значення має в цьому вірші слово а̄тйантікена. Розвиваючи в собі якість добра, можна піднятися на райські планети. Але коли людина без потреби потурає проявам страсті й невігластва у собі, вона дозволяє собі вбивати тварин, яких, навпаки, повинна захищати. Ті, хто безглуздо, без жодної потреби забиває тварин, занурюються в ґуни страсті та невігластва і позбавляють себе можливості піднятися до ґуни добра. Тим самим вони прирікають себе на деґрадацію і народження в нижчих формах життях. Планетні системи поділяють на вищі та нижчі відповідно до якостей істот, які їх населяють.

Velice důležité v tomto verši je slovo ātyantikena. Rozvojem hmotné kvality dobra může člověk dosáhnout nebeských planet. Kvůli přehnanému rozvoji kvalit vášně a nevědomosti však lidé zabíjí zvířata, která má lidstvo chránit. Ti, kteří se podílejí na zbytečném zabíjení zvířat, nadměrně rozvinuli kvality vášně a nevědomosti a nemají žádnou naději na pokrok ke kvalitě dobra. Je jim předurčeno poklesnout do nižších životních druhů. Planetární systémy se dělí na vyšší a nižší podle úrovně živých bytostí, které na nich žijí.