Skip to main content

15

Sloka 15

Текст

Verš

ко нв іш́а те па̄да-сароджа-бга̄джа̄м̇
судурлабго ’ртгешу чатуршв апіха
татха̄пі на̄хам̇ правр̣н̣омі бгӯман
бгават-пада̄мбгоджа-нішеван̣отсуках̣
ko nv īśa te pāda-saroja-bhājāṁ
sudurlabho ’rtheṣu caturṣv apīha
tathāpi nāhaṁ pravṛṇomi bhūman
bhavat-padāmbhoja-niṣevaṇotsukaḥ

Послівний переклад

Synonyma

ках̣ ну іш́а  —  о мій Господи; те  —  Твоїх; па̄да-сароджа-бга̄джа̄м  —  відданих, що виконують трансцендентне любовне служіння Твоїм лотосовим стопам; су-дурлабгах̣  —  важкодосяжне; артгешу  —  серед цілей; чатуршу  —  чотирьох; апі  —  незважаючи на це; іха  —  в цьому світі; татга̄ апі  —  однак; на  —  не; ахам  —  я; правр̣н̣омі  —  віддаю перевагу; бгӯман  —  о великий; бгават  —  Твої; пада-амбгоджа  —  лотосові стопи; нішеван̣а-утсуках̣  —  що прагне служити.

kaḥ nu īśa — ó můj Pane; te — Tvoji; pāda-saroja-bhājām — oddaní zaměstnaní v transcendentální láskyplné službě Tvým lotosovým nohám; su-durlabhaḥ — velice vzácné získat; artheṣu — ve věci; caturṣu — čtyř cílů; api — přestože; iha — v tomto světě; tathā api — přesto; na — ne; aham — já; pravṛṇomi — dávám přednost; bhūman — ó veliký; bhavat — Tvým; pada-ambhoja — lotosovým nohám; niṣevaṇa-utsukaḥ — chtějící sloužit.

Переклад

Překlad

Господи, для відданих, які виконують трансцендентне любовне служіння Твоїм лотосовим стопам, немає нічого важкодосяжного у сфері чотирьох засад: релігійності, матеріального збагачення, насолоди чуттів і звільнення. Але що стосується мене, о великий Господи, я завжди віддаю перевагу любовному служінню Твоїм лотосовим стопам.

Ó můj Pane, oddaní zaměstnaní v transcendentální láskyplné službě Tvým lotosovým nohám nemají žádné potíže s dosahováním jakýchkoliv cílů v oblasti náboženství, hospodářského rozvoje, smyslového požitku a osvobození. Co se však mě týče, já chci pouze s láskou sloužit Tvým lotosovým nohám.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Супутники Господа на планетах Вайкунтги мають таку саму зовнішність, як і Господь, виглядаючи достоту, наче Господь Вішну. Таке звільнення маю назву саруп’я-мукті і становить один з п’яти різновидів звільнення. Віддані, що виконують трансцендентне любовне служіння Господу ніколи не приймають саюдж’я-мукті, чи злиття з Господнім сяйвом брахмаджйоті. Віддані можуть досягнути не лише звільнення, а й будь-якого успіху в царині релігійності, матеріального збагачення чи насолоди чуттів    —    для доступні навіть втіхи півбогів на райських планетах. Але такі чисті віддані, як Уддгава, відмовляються від усіх цих можливостей. Чистий відданий хоче одного    —    служити Господу, а особиста вигода їх не хвилює.

Ti, kteří se stýkají s Pánem na vaikuṇṭhských planetách, získávají všechny Jeho tělesné rysy a vypadají stejně jako Pán Viṣṇu. Toto osvobození se nazývá sārūpya-mukti a je jedním z pěti druhů osvobození. Oddaní zaměstnaní v transcendentální láskyplné službě Pánu nikdy nepřijímají sāyujya-mukti neboli splynutí s paprsky Pána zvanými brahmajyoti. Oddaní mohou dosáhnout nejen osvobození, ale jakéhokoliv úspěchu v oblasti náboženských činností, hospodářského rozvoje nebo smyslového požitku, až po úroveň polobohů na nebeských planetách. Čistý oddaný, jako je Uddhava, však odmítá všechny takové výsady. Čistý oddaný chce pouze sloužit Pánu a neuvažuje o vlastním prospěchu.