Skip to main content

ГЛАВА ДВАДЦЯТЬ ШОСТА

KAPITOLA DVACÁTÁ ŠESTÁ

Першоелементи матеріальної природи

Základní složky hmotné přírody

1 :
Бог-Особа, Капіла, вів далі: Люба матінко, Я опишу тобі зараз різні аспекти Абсолютної Істини, пізнавши які кожен може звільнитися з-під впливу ґун матеріальної природи.
Sloka 1:
Nejvyšší Pán Kapila, Osobnost Božství, pokračoval: Má drahá matko, nyní ti popíši různé kategorie Absolutní Pravdy, s jejichž poznáním se může kdokoliv osvobodit od vlivu kvalit hmotné přírody.
2:
Знання являє собою найвищу досконалість самоусвідомлення. Я відкрию тобі це знання, яке розрубує вузли всіх прив’язаностей до матеріального світу.
Sloka 2:
Poznání je konečnou dokonalostí seberealizace. Vysvětlím ti toto poznání, které přetne uzly připoutanosti k hmotnému světu.
3:
Верховний Бог-Особа    —    це Верховна Душа, що не має початку. Він трансцендентний до якостей матеріальної природи і вищий за буття матеріального світу. Він самосяйний і тому Його присутність відчутна скрізь в усьому творінні, яке Він підтримує Своїм сяйвом.
Sloka 3:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je Nejvyšší Duše a nemá počátek. Je transcendentální hmotným kvalitám přírody a je nad tímto hmotným světem. Je všude viditelný, protože vydává vlastní záři, kterou je udržováno celé stvoření.
4:
Задля розваги цей Верховний Бог-Особа, найбільший з великих, використовує тонку матеріальну енерґію, яка містить у собі три якості матеріальної природи і яка належить Господу Вішну.
Sloka 4:
Tento Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, největší z velkých, přijal v rámci Své zábavy jemnou hmotnou energii, která je vybavená třemi hmotnými kvalitami přírody a je spojená s Viṣṇuem.
5:
Матеріальна природа, поділена трьома ґунами на різні форми, породжує форми живих істот, і живі істоти, побачивши ці форми, впадають в оману під впливом ілюзорної енерґії в її аспекті, який покриває знання.
Sloka 5:
Hmotná příroda, rozdělená svými třemi kvalitami do různorodosti, vytváří podoby živých bytostí, a když to živé bytosti vidí, jsou oklamány iluzorní energií v jejím aspektu zakrývajícím poznání.
6:
Під впливом забуття трансцендентна жива істота вважає за матеріальну енерґію за поле своєї діяльності і на підставі цих оманних уявлень вважає себе за виконавця всіх дій.
Sloka 6:
Kvůli svému zapomnění pokládá transcendentální živá bytost vliv hmotné energie za své pole činností a na tento popud mylně přisuzuje činnosti sobě.
7:
Матеріальна свідомість являє собою причину зумовленого життя, в якому матеріальна енерґія зв’язує живу істоту суворими умовами. Хоча духовна душа нічого не робить і залишається трансцендентною до всіх дій, вона потрапляє в рабство зумовленого життя.
Sloka 7:
Hmotné vědomí je příčinou podmíněného života, jehož podmínky vnutí živé bytosti hmotná energie. Ačkoliv duše nic nedělá a je všem těmto činnostem transcendentální, je tímto způsobem ovlivněna podmíněným životem.
8:
Причина матеріального тіла та чуттів зумовленої душі, а також півбогів, які виконують роль панівних божеств її чуттів,    —    це матеріальна природа. Так це розуміють мудреці. А причина почуттів щастя і нещастя    —    це сама духовна душа, трансцендентна за природою.
Sloka 8:
Příčinou hmotného těla a smyslů podmíněné duše a vládnoucích božstev smyslů, polobohů, je hmotná příroda. Tak to chápou učení lidé. Pocity štěstí a neštěstí si způsobuje samotná duše, která je jinak svou povahou transcendentální.
9:
Девахуті сказала: О Верховний Боже-Особо, опиши, будь ласка, якості Верховної Особи та Його енерґій, бо і Господь, і Його енерґії є причинами проявленого й проявленого творіння.
Sloka 9:
Devahūti řekla: Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, vysvětli prosím charakteristiky Nejvyššího Pána a Jeho energií, neboť obojí jsou příčiny tohoto projeveného a neprojeveného stvoření.
10:
Верховний Бог-Особа сказав: Непроявлене вічне поєднання трьох ґун становить причину проявленого стану й називається прадгана. Коли воно переходить у проявлений стан буття, його називають пракріті.
Sloka 10:
Nejvyšší Pán řekl: Neprojevená věčná kombinace tří kvalit je příčinou projeveného stavu a nazývá se pradhāna. V projeveném stavu se nazývá prakṛti.
11:
Сукупність усіх елементів: п’ять грубих елементів, п’ять тонких елементів, чотири внутрішні чуття, п’ять пізнавальних чуттів і п’ять зовнішніх органів дії,    —    називають прадганою.
Sloka 11:
Jako pradhāna je známý souhrn všech prvků zahrnující pět hrubých prvků, pět jemných prvků, čtyři vnitřní smysly, pět poznávacích smyslů a pět vnějších činných orgánů.
12:
Існує п’ять грубих елементів, а саме земля, вода, вогонь, повітря і ефір. Також існує п’ять тонких елементів: запах, смак, колір, дотик і звук.
Sloka 12:
Existuje pět hrubých prvků — země, voda, oheň, vzduch a éter. Existuje také pět jemných prvků — vůně, chuť, barva, dotek a zvuk.
13:
Пізнавальних чуттів і органів дії налічують десять: чуття слуху, чуття смаку, чуття дотику, чуття зору, чуття нюху, орган мови, органи для роботи, пересування, народження дітей і випорожнення.
Sloka 13:
Poznávacích smyslů a činných orgánů je celkem deset — sluch, chuť, hmat, zrak a čich plus orgán řeči, orgány pro tvoření, cestování, plození a vyměšování.
14:
Внутрішні, тонкі чуття виявляються в чотирьох аспектах: розум, інтелект, его і осквернена свідомість. Розрізнити їх можна тільки за їхніми різними функціями та якостями.
Sloka 14:
Vnitřní, jemné smysly jsou vnímány ve čtyřech aspektech — jako mysl, inteligence, ego a znečištěné vědomí. Rozlišit je lze jedině jejich různými úlohami, neboť představují různé vlastnosti.
15:
Ці всі елементи вважають за Брахман, наділений якостями. Чинник, який змішує між собою всі інші, називають часом і зараховують як двадцять п’ятий елемент.
Sloka 15:
To vše je považováno za Brahman s hmotnými kvalitami. Směšující prvek zvaný čas je pokládán za dvacátý pátý prvek.
16:
Чинник час дає змогу введеній в ілюзію і зануреній в матеріальну природу зумовленій душі відчути могутність Верховного Бога-Особи, наганяючи страх смерті на зумовлену душу, покриту оманним его.
Sloka 16:
Vliv Nejvyšší Osobnosti Božství je vnímán prostřednictvím faktoru času, který probouzí strach ze smrti zaviněný falešným egem zmatené duše, jež přišla do styku s hmotnou přírodou.
17:
Люба мати, дочко Сваямбгуви Ману, чинник часу    —    це, як Я вже казав, Верховний Бог-Особа, що дає початок творенню, збуджуючи бездіяльну, непроявлену природу.
Sloka 17:
Má drahá matko, ó dcero Svāyambhuvy Manua, jak jsem vysvětlil, časovým faktorem je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, od Něhož začíná tvoření jako výsledek vzrušení neutrálního, neprojeveného stavu přírody.
18:
Дією Своїх енерґій Верховний Бог-Особа забезпечує взаємодію цих усіх елементів, перебуваючи всередині них як Наддуша і зовні як час.
Sloka 18:
Nejvyšší Osobnost Božství všechny tyto různé prvky spravuje prostřednictvím Svých energií a zároveň zůstává uvnitř jako Nadduše a vně jako čas.
19:
Після того, як Верховний Бог-Особа запліднює матеріальну природу Своєю внутрішньою енерґією, матеріальна природа породжує загальну сукупність космічного інтелекту, що зветься Хіранмайа. Це відбувається після того, як матеріальну природу виводять з рівноваги долі зумовлених душ.
Sloka 19:
Poté, co Nejvyšší Osobnost Božství oplodní hmotnou přírodu Svou vnitřní energií, hmotná příroda porodí souhrn kosmické inteligence, zvaný Hiraṇmaya. K tomu dochází, když je hmotná příroda vzrušená osudy podmíněných duší.
20:
Проявивши це розмаїття, осяйна махат-таттва, що містить у собі всі всесвіти, що становить корінь усього проявленого космосу і що не знищується під час всесвітньої заглади, поглинула темряву, яка покрила її сяйво під час розпаду матеріального світу.
Sloka 20:
Zářící mahat-tattva, která v sobě obsahuje všechny vesmíry, která je kořenem všech vesmírných projevů a která není zničena v době jejich zániku, takto projeví rozmanitost a pohltí temnotu, jež zakryla její záři v době zničení.
21:
У махат-таттві проявляється ґуна добра    —    ясний і спокійний стан усвідомлення Бога-Особи, який загалом називають ва̄судева, або свідомість.
Sloka 21:
V mahat-tattvě se projeví kvalita dobra, která je stavem jasného a rozvážného pochopení Osobnosti Božství a která se obvykle nazývá vāsudeva neboli vědomí.
22:
Ці якості виникають всі разом після появи махат-таттви. Як вода в своєму природному стані, до стикання з землею, прозора, смачна і спокійна, так само чиста свідомість відзначається повною незворушністю, чистотою і зосередженістю.
Sloka 22:
Tyto příznaky se objeví zároveň po projevení mahat-tattvy. Stejně jako voda ve svém přirozeném stavu, než přijde do styku se zemí, je čistá, sladká a nezčeřená, charakteristickými rysy čistého vědomí jsou naprostá rozvážnost, jasnost a nepřítomnost rozrušení.
23–24:
З махат-таттви, що проявляється з енерґії Господа, постає матеріальне его. В цьому матеріальному его виділяються три форми діяльної енерґії: в добрі, пристрасті й невігластві. Саме з цих трьох різновидів матеріального его розвиваються розум, органи чуттєвого сприйняття та дії і грубі елементи.
Sloka 23-24:
Z mahat-tattvy, která se vyvíjí z Pánovy energie, vzniká hmotné ego obdařené převážně aktivní energií trojího druhu — dobrou, vášnivou a nevědomou. Právě z těchto tří druhů hmotného ega se vyvíjí mysl, poznávací smysly, činné orgány a hrubohmotné prvky.
25:
Троїста аханкара, джерело грубих елементів, чуттів та розуму, тотожна з ними як їхня причина. Її називають Санкаршаною, що безпосередньо Сам тисячоголовий Господь Ананта.
Sloka 25:
Trojí ahaṅkāra, zdroj hrubohmotných prvků, smyslů a mysli, je s nimi totožná, protože je jejich příčinou. Je známá pod jménem Saṅkarṣaṇa, což je přímo tisícihlavý Pán Ananta.
26:
Це оманне его проявляється в аспектах виконавця дії, її знаряддя і наслідку. Залежно від того, яка ґуна впливає на нього    —    добро, пристрасть чи невігластво, його можна також описати як вмиротворене, діяльне чи затуманене.
Sloka 26:
Toto falešné ego je charakterizováno jako konatel, nástroj a důsledek. Dále je charakterizováno jako klidné, aktivní nebo otupělé — podle toho, nakolik je ovlivněno kvalitami dobra, vášně a nevědomosti.
27:
Оманне его в ґуні добра, трансформуючись, породжує розум, чиї думки і вагання породжують бажання.
Sloka 27:
Falešné ego v kvalitě dobra prodělává další přeměnu. Vyvíjí se z něho mysl, jejíž myšlenky a úvahy jsou původem touhy.
28:
Розум живої істоти відомий як Господь Аніруддга, верховний володар чуттів. Він має темно-синє тіло, що скидається на осінній лотос. Йоґи, які поступово долають свій шлях, з часом знаходять Його.
Sloka 28:
Mysl živé bytosti je známá pod jménem Pán Aniruddha, nejvyšší vládce smyslů. Má modročernou podobu připomínající lotosový květ, který roste na podzim. Yogīni Ho pomalu objevují.
29:
Оманне его в ґуні пристрасті, трансформуючись, породжує інтелект, о доброчесна жінко. Функції інтелекту полягають в тому, щоб визначати природу об’єктів, які потрапляють в поле зору істоти, і допомагати чуттям.
Sloka 29:
Přeměnou falešného ega v kvalitě vášně se rodí inteligence, ó ctnostná ženo. Funkcí inteligence je pomáhat při zjišťování povahy předmětů, které se objevují v dohledu, a pomáhat smyslům.
30:
Сумнів, неправильне розуміння, правильне розуміння, пам’ять і сон, що виконують різні функції,    —    ось властивості інтелекту.
Sloka 30:
Pochybování, špatné a správné pochopení, vzpomínání a spaní, které se od sebe liší svými různými úlohami, jsou považovány za jednotlivé vlastnosti inteligence.
31:
Егоїзм в ґуні пристрасті породжує два типи чуттів: чуття, які збирають інформацію, і чуття, призначені для дії. Діяльні чуття пов’язані з життєвою енерґією, а пізнавальні чуття    —    з інтелектом.
Sloka 31:
Falešné ego v kvalitě vášně vytváří dva druhy smyslů — poznávací a činné. Činné smysly závisejí na životní energii a poznávací smysly závisejí na inteligenci.
32:
Приведений в дію статевою енерґією Верховного Бога-Особи, егоїзм в ґуні невігластва проявив тонкий елемент звуку, з якого постав ефір (небо) і чуття слуху.
Sloka 32:
Když je falešné ego v kvalitě nevědomosti vzrušené sexuální energií Nejvyšší Osobnosti Božství, projevuje se jemný prvek zvaný zvuk a z něho vzniká éterické nebe a sluch.
33:
Наділені істинним знанням і мудрістю люди визначають звук як те, що передає образ об’єкта, вказує на присутність прихованого від наших очей мовця і становить тонку форму ефіру.
Sloka 33:
Učenci, kteří mají skutečné poznání, definují zvuk jako to, co sděluje představu určitého předmětu, naznačuje přítomnost mluvčího ukrytého před našimi zraky a tvoří jemnou podobu éteru.
34:
Функції і властивості ефіру можна визначити як здатність давати простір для зовнішнього й внутрішнього буття всіх живих істот, становлячи поле діяльності для життєвого повітря, чуттів і розуму.
Sloka 34:
Činnosti a vlastnosti éteru můžeme vidět v poskytování místa pro vnější a vnitřní existenci všech živých bytostí. Éter je tedy polem činností životního vzduchu, smyslů a mysli.
35:
Під впливом часу ефір, що постав із звуку, трансформується далі і породжує тонкий елемент дотику, завдяки якому проявляється повітря і чуття дотику.
Sloka 35:
V éterické existenci, která se vyvíjí ze zvuku, dochází na popud času k další přeměně, a tak se projevuje jemný prvek dotek a z něho vzduch a hmat.
36:
М’якість і твердість, а також холод і тепло являють собою властивості дотику, що є тонкою формою повітря.
Sloka 36:
Měkkost a tvrdost a také chlad a teplo jsou charakteristické vlastnosti doteku, který je popsán jako jemná podoba vzduchu.
37:
Функції повітря    —    це рух, змішування, створення можливості наблизитися до об’єктів слуху та інших форм чуттєвого сприйняття, а також забезпечення нормальної діяльності всіх інших чуттів.
Sloka 37:
Činnosti vzduchu se projevují pohyby, směšováním, umožněním přístupu k předmětům zvuku a dalších smyslových vjemů a zajišťováním správného chodu všech ostatních smyslů.
38:
Завдяки взаємодії повітря і чуття дотику істота згідно зі своєю долею отримує ту чи іншу форму, або тіло. Еволюція форм породжує вогонь, і тоді око розрізняє кольори різних форм.
Sloka 38:
Interakcemi vzduchu a hmatových vjemů živá bytost získává různé podoby podle svého osudu. Vývojem těchto podob vzniká oheň a oko, které vidí různé podoby v jejich barvách.
39:
Люба мати, властивості вогню    —    це розмір, якість і індивідуальність. Форму вогню можна бачити завдяки його сяйву.
Sloka 39:
Má drahá matko, vlastnosti tvaru jsou rozměr, hodnota a individualita. Podoba ohně se vyznačuje svou září.
40:
Властивості вогню    —    це світло, здатність готувати їжу й перетравлювати її, здатність усувати холод, випаровувати, а також викликати голод та спрагу і допомагати їсти й пити.
Sloka 40:
Oheň se vyznačuje svým světlem a schopností vařit, trávit, zahánět zimu, vypařovat, podněcovat hlad a žízeň a pobízet k jídlu a pití.
41:
Із взаємодії вогню і зорового чуття під дією вищих сил розвивається тонкий елемент смаку. Зі смаку постає вода, а також проявляється язик, який здатний відчувати смак.
Sloka 41:
Vzájemným působením ohně a zrakových vjemů se pod vyšším řízením vyvíjí jemný prvek chuti. Z chuti se vytváří voda a také se projevuje jazyk, který vnímá chuť.
42:
Хоча первісно смак один, стикаючись із іншими речовинами, він проявляється по-різному: як терпкий, солодкий, гіркий, гострий, кислий і солоний.
Sloka 42:
Ačkoliv je chuť původně jedna, stykem s jinými látkami se dělí na svíravou, sladkou, trpkou, ostrou, kyselou a slanou.
43:
Властивості води    —    це здатність зволожувати, змішувати інші речовини, задовольняти, підтримувати життя, зм’якшувати, усувати жар, постійно поповнювати водойми і відсвіжувати, тамуючи спрагу.
Sloka 43:
Vlastnosti vody se projevují tím, že smáčí jiné látky, sráží různé směsi, dává uspokojení, udržuje život, mnoho věcí změkčuje, odvádí teplo, neustále se sama doplňuje do vodních nádrží a občerstvuje hasením žízně.
44:
Із взаємодії води з чуттям смаку під дією вищих сил розвивається тонкий елемент запаху. Внаслідок цього проявляються земля і чуття нюху, яке розрізняє породжені з землі запахи.
Sloka 44:
Vzájemným působením vody a vnímání chuti se pod vyšším řízením vyvíjí jemný prvek vůně. Z něho se projevuje země a čich, kterým můžeme různými způsoby cítit vůni země.
45:
Відповідно до пропорцій речовин, які домішуються до запаху, єдиний запах проявляється в різних формах: як змішаний, відразливий, приємний, м’який, різкий, кислий і т. д.
Sloka 45:
Vůně, ačkoliv jedna, se dělí — může být smíšená, odporná, příjemná, mírná, silná, kyselá atd. — podle poměru sloučených látek.
46:
Властивості землі проявляються в тому, що вона дає змогу створювати форми Верховного Брахмана, будувати оселі, ліпити горщики для води і таке інше. Іншими словами, земля являє собою основу, що підтримує всі інші елементи.
Sloka 46:
Charakteristiky poslání země můžeme vidět v modelování podob Nejvyššího Brahmanu, ve stavění domů, výrobě nádob na vodu atd. Země je také domovem všech prvků.
47:
Чуття, об’єктом для якого служить звук, називають слухом, а чуття, об’єктом для якого служить дотик, називають чуттям дотику.
Sloka 47:
Smysl, jehož předmětem vnímání je zvuk, se nazývá sluch a smysl, jehož předmětem vnímání je dotek, se nazývá hmat.
48:
Чуття, об’єктом для якого служить форма, характерна властивість вогню, називають чуттям зору. Чуття, об’єктом для якого служить смак, характерна властивість води, називають чуттям смаку. А чуття, об’єктом для якого служить запах, характерна властивість землі, називають чуттям нюху.
Sloka 48:
Smysl, jehož předmětem vnímání je tvar jakožto typická vlastnost ohně, je zrak. Smysl, jehož předmětem vnímání je chuť jakožto typická vlastnost vody, se nazývá chuťový smysl. A konečně smysl, jehož předmětem vnímání je vůně jakožto typická vlastnost země, se nazývá čich.
49:
Причина присутня також у своїх наслідках, тому якості попередніх елементів можна виявити в наступних. Через це тільки в землі присутні властивості всіх елементів.
Sloka 49:
Jelikož příčina existuje i ve svém důsledku, vlastnost předchozího prvku se objevuje i v následujícím. Z tohoto důvodu existují význačné vlastnosti všech prvků pouze v zemi.
50:
Коли ці всі елементи існували ще в незмішаному стані, Верховний Бог-Особа, причина творення, разом із часом, діяльністю і якостями ґун матеріальної природи увійшов у всесвіт, заповнений сукупною матеріальною енерґією в семи формах.
Sloka 50:
Když byly všechny tyto prvky nesmíšené, vstoupil do vesmíru Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, původ stvoření, společně s časem, činností, kvalitami hmotné přírody a celkovou hmotnou energií v sedmi složkách.
51:
З цих семи начал, який об’єднала і привела в рух пристуність Господа, постало позбавлене розуму яйце, з якого з’явилася славетна Космічна Істота.
Sloka 51:
Z těchto sedmi složek uvedených do činnosti a spojených přítomností Pána vzniklo neinteligentní vejce, z něhož vzešla proslulá Kosmická Bytost.
52:
Це всесвітнє яйце, чи всесвіт в образі яйця, називають проявом матеріальної енерґії. Його оболонки складаються з води, повітря, вогню, неба, его й махат-таттви, і кожна наступна оболонка вдесятеро грубша за попередню. Остання, зовнішня оболонка складається з прадгани. Всередині цього яйця проявляється всесвітня форма Господа Харі, якому чотирнадцять планетних систем служать за частини тіла.
Sloka 52:
Toto vesmírné vejce neboli vesmír ve tvaru vejce se nazývá projev hmotné energie. Jeho obaly z vody, vzduchu, ohně, éteru, ega a mahat-tattvy sílí jeden po druhém. Každý obal je desetkrát širší než předchozí a poslední vnější obal je pokrytý pradhānou. Uvnitř tohoto vejce je vesmírná podoba Pána Hariho, Jehož tělo zahrnuje čtrnáct planetárních systémů.
53:
Верховний Бог-Особа, вірат-пуруша, розмістившись у цьому золотому яйці, що лежало на воді, розділив його на численні частини.
Sloka 53:
Virāṭ-puruṣa, Nejvyšší Osobnost Božství, se usadil v tomto zlatém vejci, které leželo na vodě, a rozdělil ho na mnoho oblastí.
54:
Спочатку Він проявив рот, тоді з’явився орган мови, а з ним і бог вогню, божество цього органу. Потім з’явилися ніздрі, а в них чуття нюху, а також прана, життєве повітря.
Sloka 54:
Ze všeho nejdříve se v Něm objevila ústa, potom orgán řeči a s ním bůh ohně, který tomuto orgánu vládne. Poté se objevily dvě nosní dírky, v nichž se projevil čich společně s prāṇou, životním vzduchem.
55:
За чуттям нюху з’явився бог вітру, панівне божество цього чуття. Потім у всесвітній формі проявилися очі, а в них    —    чуття зору. За цим чуттям з’явився також бог Сонця, його панівне божество. Далі у всесвітній формі проявилися вуха, а в них    —    чуття слуху, за яким з’явилися Діґ-девати, панівні божества сторін світу.
Sloka 55:
Hned za čichem přišel bůh větru, který tomuto smyslu vládne. Poté se ve vesmírné podobě objevil pár očí a v nich zrak. Hned za ním přišel bůh Slunce, který mu vládne. Dále se ve virāṭ-puruṣovi objevil pár uší a v nich sluch a hned za nimi Dig-devatové neboli božstva, která vládnou světovým stranám.
56:
Тоді всесвітня форма Господа, вірат-пуруша проявила Свою шкіру, а після того проявилося волосся, вуса й борода. Потім проявилися всі трави й цілющі рослини, а тоді з’явилися також Його ґеніталії.
Sloka 56:
Potom virāṭ-puruṣa, vesmírná podoba Pána, projevil Svou kůži a objevily se chlupy, knír a vousy. Poté se projevily všechny byliny a léčiva a objevily se také Jeho genitálie.
57:
Після цього з’явилися сім’я (яке уособлює здатність продовжувати рід) і панівне божество води. Потім з’явився анус, здатність випорожнюватися і бог смерті, якій навіює страх на весь усесвіт.
Sloka 57:
Poté se objevilo semeno (schopnost plodit potomstvo) a bůh, který vládne vodám. Dále se objevila řiť a vyprazdňovací orgány a hned nato bůh smrti, který vyvolává strach po celém vesmíru.
58:
Тоді проявилися дві руки всесвітньої форми Господа, а з ними    —    сила брати й відпускати різні речі, після чого з’явився Господь Індра. Потім проявилися ноги, а з ними здатність рухатися, після чого з’явився Господь Вішну.
Sloka 58:
Potom se projevily dvě ruce Pánovy vesmírné podoby a s nimi schopnost uchopovat a upouštět věci a poté se objevil Pán Indra. Dále se projevily nohy a s nimi způsob pohybu a poté se objevil Pán Viṣṇu.
59:
Далі проявилися судини всесвітнього тіла, а потім червоні тільця, або кров. За ними з’явилися річки (божества вен), а тоді    —    живіт.
Sloka 59:
Projevily se žíly vesmírného těla a poté červené krvinky neboli krev. Hned nato se projevily řeky (božstva vládnoucí žilám) a po nich se objevilo břicho.
60:
Далі виникли відчуття голоду і спраги, а за ними з’явилися океани. Тоді проявилося серце, а за серцем    —    розум.
Sloka 60:
Dále se vyvinuly pocity hladu a žízně a hned nato došlo k projevení oceánů. Potom se projevilo srdce a ihned po něm se objevila mysl.
61:
Слідом за розумом з’явився Місяць. Далі з’явився інтелект, а за інтелектом    —    Господь Брахма. Тоді з’явилося оманне его, а за ним    —    Господь Шіва. Після Господа Шіви проявилася свідомість і її панівне божество.
Sloka 61:
Po mysli se objevil měsíc. Dále se objevila inteligence a po ní Pán Brahmā. Potom se objevilo falešné ego, po něm Pán Śiva a po zjevení Pána Śivy přišlo vědomí a jemu vládnoucí božstvo.
62:
З’явившись на світ, ці всі півбоги й панівні божества різних чуттів хотіли пробудити особи, що їх породила. Але їм це не вдалося, і вони знову один за одним увійшли в тіло вірат-пуруші, намагаючись пробудити Його.
Sloka 62:
Když byli projeveni polobozi a vládnoucí božstva různých smyslů, chtěli probudit původ svého zjevení. To se jim však nepodařilo, a proto jeden po druhém vstoupili znovu do těla virāṭ-puruṣi, aby Ho probudili.
63:
Бог вогню увійшов в Його рот разом з органом мови, але вірат-пуруша не піднявся. Тоді бог вітру разом із чуттям нюху увійшов в Його ніздрі, але вірат-пуруша все одно відмовився піднятися.
Sloka 63:
Bůh ohně vstoupil s orgánem řeči do Jeho úst, ale virāṭ-puruṣu nebylo možné oživit. Potom do Jeho nosních dírek vstoupil bůh větru s čichem, ale virāṭ-puruṣa se stále nechtěl probudit.
64:
Тоді бог Сонця увійшов в очі вірат-пуруші разом із чуттям зору, але вірат-пуруша все одно не піднявся. Так само панівні божества сторон світу разом з чуттям слуху увійшли в Його вуха, але Він все одно не піднявся.
Sloka 64:
Bůh Slunce vstoupil se zrakem do očí virāṭ-puruṣi, ale virāṭ-puruṣa přesto nevstal. Také vládnoucí božstva světových stran vstoupila do Jeho uší se sluchem, ale nevstal ani tehdy.
65:
Панівні божества шкіри, трав та пряних рослин, увійшли в шкіру вірат-пуруші разом із волоссям на тілі, але Космічна Істота відмовилася вставати й тоді. Бог води увійшов у дітородний орган вірат-пуруші разом із здатністю продовжувати рід, але Він і тоді не встав.
Sloka 65:
Vládnoucí božstva kůže, bylin a sezónních rostlin vstoupila s chlupy na těle do kůže virāṭ-puruṣi, ale Kosmická Bytost i tehdy odmítla vstát. Bůh vládnoucí vodám vstoupil se schopností plodit potomstvo do Jeho pohlavního orgánu, ale virāṭ-puruṣa stejně nevstal.
66:
Бог смерті разом з органом випорожнення увійшов у анус вірат-пуруші, але це не пробудило Його до дії. Бог Індра разом із здатністю брати й відпускати увійшов у руки вірат-пуруші, але Він не встав і тоді.
Sloka 66:
Bůh smrti vstoupil s vyprazdňovacím orgánem do Jeho řiti, ale virāṭ-puruṣa se nenechal přimět k činnosti. Bůh Indra vstoupil do rukou s jejich schopností uchopovat a upouštět věci, ale virāṭ-puruṣa nevstal ani pak.
67:
Господь Вішну разом із здатністю пересуватися увійшов у стопи вірат-пуруші, але той не встав навіть тоді. Річки увійшли в Його кров’яні судини разом із кров’ю та її здатністю до циркуляції, але Космічна Істота все одно не поворухнулася.
Sloka 67:
Pán Viṣṇu vstoupil se schopností pohybu do Jeho nohou, ale virāṭ-puruṣa i potom odmítl vstát. Řeky vstoupily s krví a schopností oběhu do Jeho cév, ale ani toto nepohnulo s Kosmickou Bytostí.
68:
Океан разом із голодом і спрагою увійшов у Його живіт, але Космічна Істота і тоді відмовилася встати. Бог Місяця разом із розумом увійшов у серце Космічної Істоти, але Він так і не піднявся.
Sloka 68:
Oceán vstoupil s hladem a žízní do Jeho břicha, ale Kosmická Bytost i potom odmítla vstát. Bůh Měsíce vstoupil s myslí do Jeho srdce, ale Kosmická Bytost se nevzbudila.
69:
Брахма також увійшов у Його серце разом із інтелектом, але й тоді Космічну Істоту не вдалося розбудити. Господь Рудра теж увійшов у Його серце разом із его, однак і це не зрушило Космічної Істоти.
Sloka 69:
Také do Jeho srdce vstoupil Brahmā s inteligencí, ale ani to nepřimělo Kosmickou Bytost vstát. I Pán Rudra vstoupil do Jeho srdce s egem, ale ani tehdy se Kosmická Bytost nepohnula.
70:
Проте коли в Його серце увійшло панівне божество свідомості, внутрішній владика, разом із розсудливістю, Космічна Істота відразу ж піднялася з води.
Sloka 70:
Jakmile však do srdce vstoupil společně s rozumem vnitřní vládce, božstvo řídící vědomí, v tu chvíli Kosmická Bytost vstala z příčinných vod.
71:
Коли людина спить, жодне з його матеріальних володінь не не здатне його розбудити    —    ні життєва енерґія, ні чуття для збору знання, ні чуття для дії, ні розум, ні інтелект. Вона може прокинутися тільки за допомогою Наддуші.
Sloka 71:
Když člověk spí, žádná jeho hmotná tělesná složka — životní energie, poznávací a činné smysly, mysl ani inteligence — ho nemůže probudit. Může být probuzen, jedině když mu pomůže Nadduše.
72:
Отже, озброївшись відданістю, відреченістю і духовним знанням, здобутим зосередженою практикою відданого служіння, треба споглядати Наддушу, як присутню в своєму тілі, але разом з тим окрему від нього.
Sloka 72:
Člověk má tedy o této Nadduši (která sídlí právě v tomto těle, i když je od něho zároveň oddělená) uvažovat prostřednictvím oddanosti, odpoutanosti a rozvoje duchovního poznání získaného soustředěnou oddanou službou.