Skip to main content

1

Text 1

Текст

Texto

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча
атга те самправакшйа̄мі
таттва̄на̄м̇ лакшан̣ам̇ пр̣тгак
йад відітва̄ вімучйета
пурушах̣ пра̄кр̣таір ґун̣аіх̣
śrī-bhagavān uvāca
atha te sampravakṣyāmi
tattvānāṁ lakṣaṇaṁ pṛthak
yad viditvā vimucyeta
puruṣaḥ prākṛtair guṇaiḥ

Послівний переклад

Palabra por palabra

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча  —  Бог-Особа сказав; атга  —  зараз; те  —  тобі; самправакшйа̄мі  —  опишу; таттва̄на̄м  —  категорій Абсолютної Істини; лакшан̣ам  —  ознаки; пр̣тгак  —  одне за одним; йат  —  що; відітва̄  —  знаючи; вімучйета  —  може звільнитися; пурушах̣  —  будь-яка особа; пра̄кр̣таіх̣  —  матеріальної природи; ґун̣аіх̣  —  від ґун.

śrī-bhagavān uvāca — la Personalidad de Dios dijo; atha — ahora; te — a ti; sampravakṣyāmi — explicaré; tattvānām — de las categorías de la Verdad Absoluta; lakṣaṇam — los rasgos distintivos; pṛthak — uno por uno; yat — los cuales; viditvā — conociendo; vimucyeta — puede liberarse; puruṣaḥ — cualquier persona; prākṛtaiḥ — de la naturaleza material; guṇaiḥ — de las modalidades.

Переклад

Traducción

Бог-Особа, Капіла, вів далі: Люба матінко, Я опишу тобі зараз різні аспекти Абсолютної Істини, пізнавши які кожен може звільнитися з-під впливу ґун матеріальної природи.

La Personalidad de Dios, Kapila, continuó: Mi querida madre, ahora te explicaré las distintas categorías de la Verdad Absoluta; conociéndolas, cualquier persona puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕННЯ: Як сказано в «Бгаґавад-ґіті», Верховного Бога-Особу, Абсолютну Істину, можна пізнати тільки відданим служінням (бгактйа̄ ма̄м абгіджа̄на̄ті). Згідно з «Бгаґаватам», об’єкт відданого служіння    —    це мам, Крішна. І, як вказано в «Чайтан’я-чарітамріті», пізнати Крішну означає пізнати Крішну в Його особистісному образі разом з Його внутрішньою енерґією, Його зовнішньою енерґією, Його поширеннями та Його втіленнями. Наука про Крішну має в своєму складі багато підрозділів. Філософія санкг’ї призначена передусім для зумовлених істот матеріального світу. Її пізнають за допомогою системи парампари, учнівської спадкоємності, і вважають за науку відданого служіння. Основи науки відданого служіння Господь Капіла вже виклав, а зараз Господь систематично викладатиме цю науку. За Його словами таке аналітичне вивчення науки відданого служіння звільняє людину від впливу ґун матеріальної природи. Те саме проголошує «Бгаґавад-ґіта»: тато ма̄м̇ таттвато джн̃а̄тва̄    —    пізнавши Господа в усіх Його аспектах, людина здобуває право увійти в царство Бога. Це пояснено також у цьому вірші. Зрозумівши науку відданого служіння в світлі філософії санкг’ї, можна звільнитися від ґун матеріальної природи. Вічна душа, звільнившись від чарів матеріальної природи, здобуває право увійти в царство Бога. Поки в людини залишається найменше бажання насолоджуватися матеріальною природою чи панувати над нею, їй не вдасться звільнитися з-під впливу ґун матеріальної природи. Отже, треба отримати систематичне розуміння науки про Верховного Бога-Особу, скориставшись із філософії санкг’ї, яку викладає Господь Капіладева.

Como se afirma en el Bhagavad-gītā, solo se puede entender a la Suprema Personalidad de Dios, la Verdad Absoluta, por medio del servicio devocional (bhaktyā mām abhijānāti). Como se afirma en el Bhāgavatam, el objeto del servicio devocional es mām, Kṛṣṇa. Y, como se explica en el Caitanya-caritāmṛta, entender a Kṛṣṇa significa entender a Kṛṣṇa en Su forma personal con Su energía interna, Su energía externa, Sus expansiones y Sus encarnaciones. El conocimiento que se refiere a Kṛṣṇa se subdivide en muchas secciones. La filosofía sāṅkhya se dirige especialmente a las personas que están bajo el condicionamiento del mundo material. En sentido general, el sistema paramparā, la sucesión discipular, considera que el sāṅkhya es la ciencia del servicio devocional. Ya se han expuesto estudios preliminares acerca del servicio devocional. Ahora el Señor expondrá el estudio analítico, mediante el cual nos liberamos de las modalidades de la naturaleza material. Esta afirmación del Señor se confirma en el Bhagavad-gītā: tato māṁ tattvato jñātvā: Si entendemos al Señor en función de distintas categorías, podemos llegar a ser merecedores de entrar en el reino de Dios. Esto se explica también aquí: si entendemos la ciencia del servicio devocional mediante la filosofía sāṅkhya, podemos liberarnos de las modalidades de la naturaleza material. Una vez libre del hechizo de la naturaleza material, el ser eterno se hace merecedor de entrar en el reino de Dios. Mientras conserve el más mínimo deseo de disfrutar de la naturaleza material o de dominarla, no tiene posibilidad de liberarse de la influencia de las modalidades materiales de la naturaleza. Por lo tanto, hay que entender a la Suprema Personalidad de Dios analíticamente, tal como explica el Señor Kapiladeva en el sistema de filosofía sāṅkhya.